Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

Только тут - официальный магазин матрасов Дримлайн со скидками.

КОНГЛОМЕРАНТНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ [КОНГЛОМЕРАНТНАЯ ДИВЕРСИФИКЦИЯ] - поповнення товарного асортименту фірми виробами, що не мають ніякого відношення до застосовуваної фірмою технології, до її теперішніх товарів і ринків.

КОНГЛОМЕРАТ [КОНГЛОМЕРАТ] - 1. Механічне поєднання різ-них предметів, безладний набір і розміщен-ня речей, суміш різних понять. 2. В економі-ці - одна з форм багатогалузевого об'єднан-ня підприємств і фірм різної виробничої орі-єнтації (не пов'язаних між собою технологіч-но) на умовах широкої автономії економіч-ної діяльності і децентралізованого управ-ління. У таке об'єднання можуть входити промислові підприємства, установи сфери послуг, фінансові Інститути, об'єднані спіль-ністю фінансового контролю. На відміну від трастів і синдикатів злиття тут підприємств і організацій відбувається за повної відсут-ності будь-якої виробничої, технологічної чи ринкової спільності і часто супроводжуєть-ся поглинанням сильнішими компаніями слабших (за умови повної господарської та адміністративної самостійності останніх), що сприяє посиленню централізації еконо-мічної влади в руках фінансових груп.

КОНГЛОМЕРАТИВНЕ ЗЛИТТЯ [КОНГЛОМЕРАТИВНОЕ СЛИЯНИЕ] - злиття фірм різ-них галузей за умов, коли ці фірми не мають прямих технологічних і торгових зв'язків.

КОНДИЦІЙНІ ТОВАРИ [КОНДИЦИОННЫЕ ТОВАРЫ] - товари, що відповідають вимо-гам стандартів або якості, обумовленої дого-ворами поставки. До номенклатури К.т. на-лежать основні продовольчі товари, промис-лові вироби, що йдуть для потреб підпри-ємств народного господарства, а також для індивідуального споживання. Кондиційні умови ставляться при заготівлі с.-г. культур- зернових, бобових, олійних тощо.

КОНДИЦІЯ [КОНДИЦИЯ] - 1. Норми, однакові якості, вимоги, яким повинен відповідати товар, матеріал, продукція згідно з стандар-том або умовами договору. Товар, що не від-повідає таким вимогам, називається некон-диційним, а що відповідає - кондиційним. 2. Умови договору.

КОНДОМІНАТ [КОНДОМИНАТ] -Див. Кон-домінімум..

КОНДОМІНІМУМ [КОНДОМИНИМУМ] - 1. Спільне володіння об'єктом, найчастіше будинком, нерухомим майном. 2. Спільне управління однією і тією ж територією кіль-кома державами.

КОНДОР [КОНДОР] - золота іспанська мо-нета, яка була в обігу в деяких південноаме-риканських країнах до відміни золотого стан-дарту. Вперше випущена у Чилі в 1851 р.

КОНДУЇТ [КОНДУИТ] - необнаро-дувані зв'язки з банком, трестом при розпов-сюдженні на біржі "гарячих" випусків їх цін-них паперів.

КОНДУЇТНЕ ФІНАНСУВАННЯ [КОНДУИТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ] -випуск цінних паперів державною установою для сприян-ня фінансування проекту через третіх осіб. Випуск, як правило, забезпечується креди-тами приватної промислової компанії, на розвиток якої спрямовано фінансування.