Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

КОНВЕРСІЯ ПОЗИКИ [КОНВЕРСИЯ ЗАЙМА] - зміна початкових умов позики або обмін облігацій.

КОНВЕРТАЦІЯ [КОНВЕРТАЦІЯ] - система дій, правил, за якою облігації, боргові зобов'язання чи при-вілейовані акції можна обміняти на гроші чи на інші види цінних паперів (прості акції або облігації), як правило, тих же корпорацій у певній пропорції відповідно до умов, перед-бачених положенням про їх випуск.

КОНВЕРТОВАНА ВАЛЮТА [КОНВЕРТИРУЕМАЯ ВАЛЮТА] - національна грошова одиниця, яка вільно обмінюється на інші національні валюти і міжнародні платіжні засоби за ді-ючим курсом. Вона забезпечує повну внут-рішню і зовнішню обіговість - платоспро-можність. Без спеціальних дозволів обмі-нюється на будь-які інші іноземні валюти, використовується при внутрідержавних і міжнародних валютних і товарних операці-ях без будь-яких обмежень. Таку здатність мають не всі валюти, а лише країн з високо-розвиненою стабільною ринковою економі-кою, сталою грошовою системою і стабіль-ним курсом національної грошової одиниці. До вільно К.в. належать долар США, Кана-ди, фунти стерлінгів Великобританії, марки Німеччини, національні валюти країн ЄС, євродолари, ЕКЮ тощо. Курси валют цих країн беруться за основу при визначенні ва-лютної ціни для світового валютного ринку. Частково К.в. - це національна валюта країн, у яких застосовуються валютні обме-ження для резидентів 1 за окремими видами обмінних операцій. Як правило, вона обмі-нюється лише на окремі іноземні валюти і не зі всіх видів міжнародного платіжного обо-роту. Замкну та (неконвертована) валюта- це національна валюта, яка функціонує в межах однієї країни 1 не обмінюється на інші іноземні валюти. Це валюта слаборозвиут-них країн і тих держав, до яких застосову-ють різні заборони

КОНВЕРТОВАНІ ФОНДИ (КОНВЕРТОРУЕМЫЕ ФОНДЫ] -взаємні фонди, учасники яких купують один в одного облігації або при-вілейовані акції з правом їх заміни.

КОНВЕРТОВАНІ ЦІННІ ПАПЕРИ [КОНВЕРТИРУЕМЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ] - облігації та акції (преференційовані), які вільно обмі-нюються на інші цінні папери згідно з умо-вами конверсії. Див. також Акції конвер-товані.

КОНВЕРТОВАНІСТЬ [КОНВЕРТИРУЕМОСТЬ] - 1. Здатність валюти даної держа-ви вільно обмінюватися на валюти інших країн та міжнародні платіжні засоби і зага-лом використовуватися при будь-яких міжна-родних банківських операціях. 2. Здатність цінних паперів, акцій, облігацій виконувати функції зворотності обігу, можливості вільного обліку (купівлі-продажу) на світово-му ринку цінних паперів. 3. Здатність віль-ного обміну на золото чи інші еквівалентні цінності відповідно до світових стандартів.

КОНВЕРТОВАНІСТЬ ВАЛЮТИ [КОНВЕРТИРУЕМОСТЬ ВАЛЮТЫ] - вільний обмін гро-шових одиниць країни на валюту інших країн і на міжнародне визнані платіжні за-соби.

КОНВЕРТОВАНІСТЬ ВНУТРІШНЯ (КОНВЕРТИРУЕМОСТЬ ВНУТРЕННЯЯ] - мож-ливість купівлі й продажу в країні іноземної валюти в обмін на національну, і навпаки.

КОНВЕРТОВАНІСТЬ ЗОВНІШНЯ [КОНВЕРТИРУЕМОСТЬ ВНЕШНЯЯ] - можливість використання національної валюти в між-народних розрахунках, вільний обмін іно-земної валюти на національну, і навпаки.

КОНВЕРТОР МОВИ [КОНВЕРТОР ЯЗЫКА] - транслятор з однієї мови на іншу мову та-кого ж рівня.