Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

КОНВЕНЦІЯ МОНЕТНА [КОНВЕНЦИЯ МОНЕТНАЯ] - конвенція між державами, що передбачає стандартизацію ваги і проби мо-нет, а також взаємне приймання монет кра-їнами -учасниками конвенції.

КОНВЕРГЕНЦІЯ [КОНВЕРГЕНЦИЯ] - зближення різних економічних систем, подолання від-мінностей між ними, зумовлене спільністю соціально-економічних проблем і наявністю об'єктивних закономірностей розвитку.

КОНВЕРСІЙНА УГОДА [КОНВЕРСИОННАЯ СДЕЛКА] -Див. Угода конверсійна.

КОНВЕРСІЙНИЙ МАРКЕТИНГ [КОНВЕРСИОННЫЙ МАРКЕТИНГ] - маркетинг, що проводиться за практичної відсутності по-питу на товари.

КОНВЕРСІЙНІ ОПЕРАЦІЇ [КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ] - вид діяльності банків-ських і фінансово-кредитних установ, інших юридичних і фізичних осіб з обміну, купівлі-продажу, розрахунків і надання в позику іно-земної валюти на валютному ринку, а також на біржах.

КОНВЕРСІЯ [КОНВЕРСИЯ] - 1-У валютних операціях - зміна, перетворення, перера-хунок однієї валюти (цінних паперів) на іншу за діючим валютним курсом. 2. Заміна ра-ніше випущених державних позик новою, щоб продовжити строки кредиту. 3. Пере-профілювання підприємств військово-про-мислового комплексу на випуск цивільної продукції.

КОНВЕРСІЯ ВАЛЮТ І ЦІННИХ ПАПЕРІВ [КОНВЕРСИЯ ВАЛЮТ И ЦЕННЫХ БУМАГ] - обмін однієї валюти на іншу або одних видів акцій на інші.

КОНВЕРСІЯ ВОЄННОГО ВИРОБНИЦТВА [КОНВЕРСИЯ ВОЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА] - переведення підприємств, що ви-пускають воєнну продукцію, на виробниц-тво товарів народного вжитку.

КОНВЕРСІЯ ЗВОРОТНА [КОНВЕРСИЯ ОБРАТНАЯ] - зворотний обмін зобов'язань на цінні папери, що використовується броке-рами для отримання доходу від цінних папе-рів їхніх клієнтів.

КОНВЕРСІЯ ЗОВНІШНЬОГО БОРГУ [КОНВЕРСИЯ ВНЕШНЕГО ДОЛГА] - скорочення зовнішньої заборгованості держави за до-помогою зміни умов надання кредиту, форм і строків його повернення, процентних ставок.