Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

КОМУНІКАТИВНІСТЬ [КОММУНИКАТИВНОСТЬ] - система налагодження обміну інформацією з ринком збуту продук-ції, що дає змогу підприємству адаптувати-ся до ринкових умов, котрі змінюються, і домагатися поставленої мети. Концепція маркетингової К. - один з ефективних на-прямів розробки засад спільної співпраці, реалізації спільних взаємовигідних проек-тів, програм, планів як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.

КОМУНІКАТОР [КОММУНИКАТОР] - юри-дична або фізична особа, чи група осіб, ор-ганізацій, суб'єктів певного напряму діяль-ності, від яких безпосередньо надходить ко-мунікативна інформація.

КОМУНІКАЦІЯ [КОММУНИКАЦИЯ] - 1. Шля-хи та засоби транспортного забезпечення господарства й населення, передання ін-формації, система комунального забезпе-чення та інші складові соціальної життєза-безпечуючої інфраструктури. 2. Форма зв'яз-ку (пошта, радіо, телебачення, телефон, телеграф, супутниковий тощо). 3. Форма спілкування, що базується на взаємному об-міні та передачі інформації, доброзичливос-ті та взаєморозумінні (комунікабельності) людей, посадових осіб, компаньйонів у про-цесі співробітництва.

КОМУТАНТ [КОММУТАНТ] - невелике спе-ціалізоване підприємство, що орієнтується у своїй роботі на поточне задоволення мало-масштабних, разових потреб.

КОМУТАЦІЙНІ ЧИСЛА [КОММУТАЦИОННЫЕ ЧИСЛА]- Див. Числа комутаційні.

КОНВЕЄР [КОНВЕЙЕР] - 1. Технологія і технічні засоби, що дають можливість вести послідовну об-робку і зборку шляхом переміщення виробу від одного робітника до другого. 2. Спеціалі-зована ділянка серійного і масового вироб-ництва, сконцентрованого навколо транс-портного пристрою, що безперервно або пе-ріодично рухається.

КОНВЕНЦІЇ [КОНВЕНЦИИ] - 1. Міжнародні до-говори на рівні уряду країн, що передбача-ють дотримання загальних, погоджених правил торгівлі, грошового обігу, трудових відносин, утримання податків і мита, ціно-утворення на експортну та імпортну продук-цію (товари, послуги). 2. Договори між під-приємствами, фірмами, корпораціями сто-совно врегулювання виробництва, збуту продукції, розподілу замовлень тощо.

КОНВЕНЦІЙНЕ МИТО [КОНВЕНЦИОННАЯ ПОШЛИНА] - спеціальне, з пільговим розмі-ром мито, що встановлюється на окремі ви-ди товарів, послуг для створення заінтересо-ваності в їх експорті (імпорті). Встановлю-ється державними митними органами.

КОНВЕНЦІЙНИЙ ТАРИФ [КОНВЕНЦИОННЫЙ ТАРИФ] - різновид пільгового митно-го тарифу, розміри якого визначаються між-народними угодами на певний строк і не мо-жуть змінюватися без обопільної згоди до-говірних сторін.

КОНВЕНЦІЙНІ СТАВКИ [КОНВЕНЦИОННЫЕ СТАВКИ] - ставки митних тарифів, що встановлюються на основі домовленос-тей між державами.