Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

КОМП'ЮТЕРИЗАЦІЯ [КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ] - процес широкого застосування комп'ютерної техніки в життєдіяльності держави - в управлінні, народному господарстві, під-приємницькійдіяльності, науці, культурі тощо.

КОМП'ЮТЕРНИЙ ВІРУС [КОМПЬЮТЕРНЫЙ ВИРУС] -Див. Вірус.

КОМП'ЮТЕРНИЙ ВЛОМ [КОМПЬЮТЕРНЫЙ ВЛОМ] - несанкціоноване проник-нення в комп'ютерну мережу з метою отри-мання особистої вигоди (напр., крадіжка грошей на рахунку у банку).

КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО [КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО] - охоплює підпри-ємства та організації із забезпечення кому-нальних і побутових потреб населення. Включає енергетичне господарство (тепло-ві й газові мережі), міський пасажирський і вантажний транспорт, водопостачання, са-ночищення, лазні, пральні, перукарні, готе-лі, ринки, міські господарства з озеленення.

КОМУНАЛЬНИЙ [КОММУНАЛЬНЫЙ] - господарство, що перебуває у віданні місце-вих органів влади (міст і сіл) і фінансується з місцевого бюджету.

КОМУНАЛЬНІ БАНКИ [КОММУНАЛЬНЫЕ БАНКИ] - банки, що надають іпотечні кре-дити під заставу міської нерухомості.

КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ [КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ] - послуги, що надаються населенню відповідними структурами органів місце-вого самоврядування, органами комуналь-ного господарства і пов'язані з підтримкою і забезпеченням побутових умов у місцях до-машнього перебування людей, напр., водо-забезпечення, теплозабезпечення тощо.

КОМУНАЛЬНІ ТАРИФИ (КОММУНАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ] - система ставок, що їх встановлено за користування комунальни-ми послугами або продукцією (електричною і тепловою енергією, газом, водою), міським транспортом, перукарнями тощо. К.т. є ви-дом роздрібних цін; вони диференційовані для різних категорій споживачів: населен-ня, комунально-побутових підприємств, під-приємств громадського харчування, про-мисловості. Плату за комунальні послуги встановлюють за єдиними тарифами, які затверджуються Кабінетом Міністрів або місцевими органами влади. Для окремих ка-тегорій споживачів за рішенням парламен-ту, Кабінету Міністрів, обласних, міських та районних держадміністрацій можуть вста-новлюватись пільгові комунальні тарифи (напр., для малозабезпечених сімей, багато-дітних сімей, інвалідів праці і війни, необ-ґрунтовано політичнихрепресованихтощр).

КОМУНІКАБЕЛЬНІСТЬ [КОММУНИКАБЕЛЬНОСТЬ] - 1. Засоби сполучення (транспортні кому-нікації) і зв'язку, інформаційні контакти. У сучасному світі особливо зросла роль Інфор-маційних комунікацій, пов'язаних з систе-мою Інтернет. 2. Здатність людей встанов-лювати ділові контакти, зв'язки, стосунки.

КОМУНІКАТИВНИЙ [КОММУНИКАТИВНЫЙ] - схильний, здатний до комунікації (спілкування), налагодження контактів і зв'язків, тобто комунікабельний.