Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

КОМПЛЕКТНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ [КОМПЛЕКТНОСТЬ ПРОДУКЦИИ] - виготовлен-ня продукції в повному комплекті у готово-му до споживання (застосування) вигляді.

КОМПЛЕКТНІСТЬ УСТАТКУВАННЯ [КОМПЛЕКТНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ] - відпо-відність номенклатури і кількісного співвід-ношення машин, агрегатів, механізмів тощо устаткуванню, потрібному для раціональної експлуатації підприємства та виконання йо-го виробничої програми, або зазначеному у контрактах (угодах) з поставок обладнання, техніки. Комплектним має бути технологіч-не, енергетичне, підйомно-транспортне устаткування, передавальні пристрої, об-ладнання ремонтних, інструментальних та інших допоміжних і обслуговуючих служб, окремих підприємств, комплексів побутово-го обслуговування населення. Порушення К.у. призводить до нерівномірного заванта-ження і нераціонального використання ви-робничих потужностей підприємства. К.у. має винятково важливе значення не лише для діючих підприємств, а й для споруджу-ваних, бо є однією з основних умов комплек-сного і своєчасного введення їх у дію.

КОМПЛЕМЕНТАРІЙ [КОМПЛЕМЕНТАРИЙ] - повний член товариства, що відповідає за його зобов'язання усім своїм особистим майном і несе необмежену відпо-відальність.

КОМПЛЕМЕНТАРНІ ТОВАРИ [КОМПЛЕМЕНТАРНЫЕ ТОВАРЫ] - взаємодоповнюючі один одного товари, напр., скрипка і смичок до неї.

КОМПОНЕНТ [КОМПОНЕНТ] - складова части-на, елемент системи, складники продукції, товару.

КОМПОНОВКА [КОМПОНОВКА] - розмі-щення, структуризація окремих частин у цілісному об'єкті.

КОМПРАДОР [КОМПРАДОР] - місцевий торговець, посеред-ник між національним ринком і власниками іноземного капіталу, що проникають на цей ринок.

КОМПРОМЕТАЦІЯ [КОМПРОМЕТАЦИЯ] - підрив репутації, запляму-вання.

КОМПРОМІС [КОМПРОМИСС] - 1. Домовленість з противником на основі взаємних посту-пок. 2. Пристосування до обставин, пов'яза-не з відмовою від особистих переконань. 3. У римському праві - угода про третейський розгляд справи.

КОМП'ЮТЕР [КОМПЬЮТЕР] - 1. Потужна електронна машина, що сприй-має, обробляє, узагальнює, зберігає і видає ін-формацію. 2. Прилад перетворення інформа-ції за допомогою послідовного виконання опе-рацій, що задаються програмою. За способом представлення інформації К. поділяються на три класи: аналогові обчислювальні машини (безперервної дії); цифрові обчислювальні ма-шини (дискретної дії); аналого-цифрові маши-ни (гібридні обчислювальні системи).