Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

КОМПЕТЕНЦІЯ [КОМПЕТЕНЦИЯ] - 1. Сукупність повноважень (прав і обов'язків), якими у певній галузі діяльності наділені установи, підприємства, організації або службові особи. К. визначається актами, що видають у межах наданих їм прав ті чи інші органи державної влади, державного управління, громадських організацій щодо тієї ролі, яку відіграють ці установи, підпри-ємства, організації та службові особи, а та-кож стосовно завдань, що перед ними сто-ять. Так, К. місцевих органів влади визнача-ють Конституція України, закони і укази; К. підприємств, організацій, об'єднань тощо- закони, укази, акти, видані і ухвалені орга-нами державного управління. 2. Коло пи-тань, у яких дана особа має знання, досвід.

КОМПЛЕКС [КОМПЛЕКС] - 1. Сукупність об'єктів, предметів, дій тощо, тісно пов'яза-них і взаємодіючих між собою, що створю-ють єдине ціле. 2. Група взаємопов'язаних галузей, підприємств, що виробляють одно-рідну продукцію (багатогалузевий К., між-галузевий К., виробничий К.).

КОМПЛЕКС ІНВЕСТИЦІЙНИЙ [КОМПЛЕКС ИНВЕСТИЦИОННЫЙ] - система підприємств та організацій, створена для реалізації капітальних вкладень, яка вико-нує у суспільному виробництві функцію створення нерухомих основних фондів, не-обхідних і достатніх для діяльності підпри-ємств, організацій та установ усіх галузей економіки держави. До складу К.і. входять: інвестори-вкладники капіталу, призначе-ного для створення нових або розширення, реконструкції чи технічного переобладнан-ня наявних основних фондів; підрядні буді-вельні підприємства і фірми, що виконують будівництво "під ключ" або на інших умовах; субпідрядні спеціалізовані підприємства, будівельні кооперативи та інші будівельні організації; проектні підприємства, архі-тектурні організації; промисловість буді-вельних матеріалів, конструкцій, виробів; металургія, хімічна, лісова і деревообробна промисловість у частині, що постачає пред-мети праці для інвестиційного комплексу; машинобудівні підприємства, продукція яких призначена для створення нерухомих основних фондів і будівельного виробниц-тва (машинобудування енергетичне, нафто-хімічне, для легкої і харчової промисловос-ті, шляхобудівне та ін.); відокремлені вироб-ничо-управлінські структури; некомерцій-ні асоціації інвестиційних підприємств; рин-кова інфраструктура інвестиційного ком-плексу; органи державного регулювання ринкових відносин в інвестиційному ком-плексі. Кінцевою продукцією К.і. є підпри-ємства, повністю закінчені й підготовлені до виробничого функціонування та надання послуг, а також будівлі, споруди, об'єкти і комплекси соціального призначення.

КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГУ [КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГА] - набір методів аналізу, прог-нозування, вибір комплексу факторів мар-кетингу, що піддаються контролю і викорис-товуються фірмою для досягнення своєї ме-ти щодо визначення кон'юнктури ринку, стратегії її поліпшення для досягнення по-зитивних результатів.

КОМПЛЕКСНА АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ [КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ] - 1. Сукупність заходів, методів і засобів, спрямованих на забезпечення до-тримання встановлених науково-технічним прогресом вимог до якості продукції. Управ-ління якістю передбачає використання комп-лексу стандартів, як організаційно-методич-ної основи системи. 2. Система, побудована на основі широкого використання елект-ронно-комп'ютерних систем управління.

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА [КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА] - система пов'язаних між собою за змістом, строками, ресурсами і місцем здійснення комплексу заходів, дій, спрямованих на досягнення єдиної мети. У К.п. зазначені її цілі, шляхи і засоби розв'я-зання програмної проблеми для досягнення поставленої мети.

КОМПЛЕКСНЕ ПОСТАЧАННЯ [КОМПЛЕКСНАЯ ПОСТАВКА] - поставка (постачання) найбільш повної сукупності (набору) товарів для забез-печення повного комплекту (набору) това-рів, матеріалів, механізмів для їх суцільно з'єднаного функціонального використання при проведенні певних дій, операцій, реалі-зації програм.

КОМПЛЕКСНИЙ МЕХАНІЗОВАНИЙ ПРОЦЕС [КОМПЛЕКСНЫЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ ПРОЦЕСС] -процес, при якому ручна праця як на основних виробничих техно-логічних чи транспортних операціях, так і на допоміжних (укладання вантажів на під-дони, формування вантажних пакетів і т.д.) при навантажувально-розвантажувальних і складських операціях заміняється роботою машин, механізмів, приладів комп'ютерної техніки, робототехніки, а вручну здійсню-ється лише управління машинами, техні-кою, приладами.

КОМПЛЕКСНІСТЬ [КОМПЛЕКСНОСТЬ] - системність, взаємопов'язаність, повнота аналізу подій, явищ, а також планування, прогнозування, управління суб'єктами та об'єктом підпри-ємницької діяльності.

КОМПЛЕКТ [КОМПЛЕКТ] - повний набір (склад) предметів, речей тощо певного призначен-ня, напр., К. одягу, К. інструментів, К. ав-томобіліста.