Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

КОМПЕНСАЦІЙНЕ МИТО (КОМПЕНСАЦИОННАЯ ПОШЛИНА] - різновидність митно-го збору, що характеризується підвищеним розміром і покликаний поставити у рівні умови внутрішні та імпортні товари шляхом компенсації різниці в цінах. К.м. є однією з форм захисту внутрішнього ринку за допо-могою протекціонізму і підтримки вітчизня-ного товаровиробника.

КОМПЕНСАЦІЙНИЙ КУРС [КОМПЕНСАЦИОННЫЙ КУРС] -умовний курс цінного паперу на біржі, що близький до розрахун-кового курсу на даний день. За таким курсом покупець, що не має певного забезпечення, може спочатку продати наявні у нього цінні папери, створюючи цим самим грошове за-безпечення і, при бажанні, грати на підви-щення, знову купити їх для наступного проведення операцій за більш високим курсом.

КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ [КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ] -виплати, спря-мовані на компенсацію витрат,яких зазнали раніше. Становлять грошове відшкодуван-ня недоотриманого доходу, невикористаної відпустки, витрат на переїзд тощо.

КОМПЕНСАЦІЙНІ ОПЕРАЦІЇ (КОМПЕНСАЦИОННЫЕ СДЕЛКИ] -договори, укладені за принципом компенсації закупок одних това-рів зустрічною поставкою інших або іншим способом взаємного задоволення інтересів.

КОМПЕНСАЦІЯ [КОМПЕНСАЦИЯ] - 1. Відшкодування збитків, по-криття боргу, винагорода за додаткову пра-цю, грошові виплати за невикористану працівником підприємства (фірми) чергову відпустку. 2. Спосіб виконання зобов'язань за невиконані умови договору шляхом зараху-вань зустрічних вимог дебітора і кредитора (боржника).

КОМПЕНСАЦІЯ АДЕКВАТНА [КОМПЕНСАЦИЯ АДЕКВАТНАЯ] - сплата повної рин-кової вартості майна. Така компенсація ефективною вважається тоді, коли платежі здійснюються в конвертованій валюті.

КОМПЕНСАЦІЯ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА [КОМПЕНСАЦИЯ ВНЕШНЕТОРГОВАЯ) - вид компенсації, який полягає в тому, що країна, яка збільшує мито на імпорт певних товарів, повинна зменшити його на імпорт інших товарів .для відшкодування збитків експортерів.

КОМПЕНСАЦІЯ МОРАЛЬНИХ ЗБИТКІВ [КОМПЕНСАЦИЯ МОРАЛЬНОГО УЩЕРБА] - грошова компенсація моральної шкоди особі, яка зазнала моральних втрат, особою, яка завдала цю шкоду.

КОМПЕТЕНТНИЙ [КОМПЕТЕНТНЫЙ] - належний, відповідний) - 1. Досвідчений, обізнаний у проблемі, професії, певному питанні. 2. На-ділений правом, повноважний, повноправ-ний здійснювати пенні операції, приймати рішення.

КОМПЕТЕНТНІСТЬ [КОМПЕТЕНТНОСТЬ] - 1. Об-сяг повноважень управлінського органу, по-садової особи; коло питань, з якого вони ма-ють право приймати рішення. Зона повно-важень тих чи інших органів або осіб вста-новлюється законами, іншими підзаконни-ми нормативними актами, положеннями, інструкціями, статутами. 2. Знання, досвід у тій чи іншій галузі.