Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

КОМІТЕНТ [КОМИТЕНТ] - особа, що до-ручає виконати комісійну, посередницьку, комерційну операцію, укласти угоду від її імені і за її рахунок.

КОМІТЕТ [КОМИТЕТ] - колегіальний ор-ган управління, що керує будь-якою сферою державної, господарської, суспільної діяль-ності.

КОМІТЕТ БІРЖОВИЙ [КОМИТЕТ БИРЖЕВОЙ] -Див. Біржовий комітет.

КОМІТЕТ КОНТРОЛЬНИЙ [КОМИТЕТ КОНТРОЛЬНЫЙ] - орган управління бір-жею, що веде спостереження за її діловою активністю, величиною відкритої позиції, ліквідацією контрактів з закінченим стро-ком поставки.

КОМІТЕТ НАГЛЯДОВИЙ [КОМИТЕТ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ] - орган, що розглядає біржові спори і виносить рішення з дисцип-лінарних питань.

КОМІТЕТ РИНГОВИЙ [КОМИТЕТ РИНГОВЫЙ] - орган, що спостерігає за укладан-ням угод брокерами у біржовому колі, сте-жить за дотриманням правил ведення торгів.

КОМПАКТ [КОМПАКТ] - угода, договір, операція.

КОМПАКТНИЙ ДИСК [КОМПАКТНЫЙ ДИСК] - засіб збереження і відтворення зву-ків, що нагадує за формою грампластинку. Відмінною особливістю є цифровий спосіб збереження звукової інформації. Програ-вання здійснюється лазерним променем, що забезпечує високу якість звучання.

КОМПАНІЯ [КОМПАНИЯ] - 1. Група осіб, об'єднаних спільним інтересом (напр. підприємницьким). 2. Об'єднання юридичних і фізичних осіб для проведення економічної діяльності (виробничої, торго-вельної, посередницької, фінансової, стра-хової тощо). Компаніями є також об'єднан-ня, товариства, фірми, корпорації, тобто суб'єкти господарювання, що мають різні організаційно-правові форми. 3. Підприєм-ство, засноване на пайовій участі кількох підприємців (об'єднань підприємств). Див, також Корпорація, Монополія. 4. Інтен-сифікація діяльності, що проводиться тим-часово, протягом певного часу або різка її активізація, викликана невідкладними зав-даннями чи значними змінами кон'юнктури ринку. 5. Час постійної безперервної роботи агрегату технічного устаткування (напр., К. доменної печі).

КОМПАНІЯ ВИРОБНИЧА (КОМПАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ] -компанія, що виробляє товарну продукцію і надає послуги вироб-ничого характеру.