Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

КОМІСІЙНА ВИНАГОРОДА (КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ] - 1. Плата зави-конання функцій агента-посередника щодо здійснення комерційної операції (обчислю-ється, як правило, у відсотках від суми опе-рації). 2. Оплата комісійних послуг, що здійс-нюється банком при проведенні певних бан-ківських операцій.

КОМІСІЙНА ОПЕРАЦІЯ [КОМИССИОННАЯ ОПЕРАЦИЯ] - різновид комерційно-торго-вельної операції, здійснюваної відповідно до двосторонньої комісійної угоди, коли одна сторона - комісіонер зобов'язується за до-рученням іншої сторони - комітента здій-снити певні посередницькі (торговельні) операції від свого імені за певну винагороду. У банківських операціях комісія - плата банкові за проведення операцій, виконаних за дорученням клієнтів - комітентів - і за їх рахунок, а також плата інвестиційним банкам за участь у розміщенні цінних папе-рів. К.о. проводять спеціальні комісійні структури (підприємства), що здійснюють операції за дорученням і за рахунок поручи-теля-комітента. У такому разі комісіонер зо-бов'язаний виконати дане йому доручення відповідно до вказівок комітента, відповідає перед комітентом за втрату або пошкоджен-ня одержаного від нього майна тощо. Ко-місіонери беруть участь на біржах у банків-ських операціях з цінними паперами, одер-жуючи винагороду у вигляді відсотків від суми операції або як прибуток від різниці між номінальними цінами і цінами продажу.

КОМІСІЙНИЙ [КОМИССИОННЫЙ] - товар, що продається чи купується через третю особу - комісіонера.

КОМІСІЙНИЙ ДІМ [КОМИССИОННЫЙ ДОМ] -підприємство, фірма, що спеціалізу-ється на проведенні комісійних операцій ку-півлі-продажу матеріальних цінностей, пере-важно фізичних осіб, на засадах консигнації.

КОМІСІОНЕР [КОМИССИОНЕР] - сторона комісійної угоди, котра за дорученням іншої сторони - ко-мітента за його рахунок і певну винагороду укладає від свого імені торговельні угоди.

КОМІСІЯ [КОМИССИЯ] - 1. Договір, згідно з яким одна сторона (комісіонер) бере на себе зобов'язан-ня перед другою стороною (комітентом) укласти з третьою особою угоду від свого іме-ні, але в інтересах і за умовами та за рахунок комітента. Комісіонерами є, напр., комісійні крамниці, що продають товари за доручен-ням їх власників, котрі в даному разі є ко-мітентами. 2. У банківській практиці - це операції, що виконуються банком за дору-ченням клієнта за певну плату, плата клієн-та комерційному банкові за надання послуг - виконання платіжних, переказних, інкасо-вих, торговельних та інших операцій. 3. Спеціально створена група (орган) для роз-гляду і вивчення відносно вузьких, окремих, тимчасових проблем, проведення розсліду-вання, аналізу, прогнозу та розробки про-позицій і рекомендацій.

КОМІСІЯ АРБІТРАЖНА [КОМИССИЯ АРБИТРАЖНАЯ] -Див. Арбітражна комісія.

КОМІСІЯ КОТИРУВАЛЬНА [КОМИССИЯ КОТИРОВОЧНАЯ] - комісія при біржі, що реєструє і опубліковує курси цінних паперів або ціни товару.

КОМІСІЯ ЛІКВІДАЦІЙНА [КОМИССИЯ ЛИКВИДАЦИОННАЯ] -Див. Ліквідаційна ко-місія.

КОМІСІЯ РЕВІЗІЙНА (КОМИССИЯ РЕВИЗИОННАЯ] - комісія, що створюється за-гальними зборами комерційної організації, акціонерного товариства, біржі, громад-ської організації тощо для контролю за ді-яльністю правління, посадових осіб, вико-навчої структури, комерційних підрозділів.