Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

КОМЕРЦІЙНИЙ АКТ [КОММЕРЧЕСКИЙ АКТ] -Див. Акт комерційний.

КОМЕРЦІЙНИЙ ДИРЕКТОР (КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР] - один із основних керів-ників підприємства, фірми, що відає про-дажем і збутом продукції, торгівлею товарів і укладанням відповідних договорів, угод, контрактів.

КОМЕРЦІЙНИЙ КРЕДИТ [КОММЕРЧЕСКИЙ КРЕДИТ] - 1. Кредит, наданий підпри-ємствами один одному у товарній формі з відстрочкою платежу. Контроль за комер-ційним кредитуванням підприємств здій-снюють банки. За допомогою операцій з об-ліку і застави вони регулюють розміри К.к., його напрями, терміни 1 процентні ставки. 2. Кредит, що надається покупцям продав-цями у вигляді продажу товарів на виплату, з відстроченням платежу (продажу кредит). У цьому разі кредит набуває форми товару, оплата за який вноситься у подальшому як погашення кредиту. К.к. надається під бор-гове зобов'язання (вексель) або шляхом від-криття рахунку із заборгованості. Він спри-яє прискоренню реалізації товарів і збіль-шенню швидкості обороту капіталу, розши-ренню кількості продавців товару і спожи-вачів.

КОМЕРЦІЙНИЙ РИЗИК [КОММЕРЧЕСКИЙ РИСК] - підприємницький ризик, що виникає при здійсненні бізнес-операцій внаслідок імовірності втрати доходу фірми через недостатню поінформованість про стан ринку. Розрізняють кредитний ризик, викликаний неплатоспроможністю покуп-ця, і строл'овийризик, що виникає внаслідок дій імпортера при виконанні контракту з порушенням строків поставки або сплати.

КОМЕРЦІЙНИЙ РОЗРАХУНОК [КОММЕРЧЕСКИЙ РАСЧЕТ] - метод господарювання, що ведеться на основі порівняння витрат на господарську діяльність та її результатів, ви-ражених у грошовій формі.

КОМЕРЦІЙНІ БАНКИ [КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКИ] - великі недержавні кредитні уста-нови, що здійснюють універсальні банків-ські операції для організацій, підприємств, фірм, громадян (розрахункові, платіжні, за-лучення вкладів, надання кредитів, а також ведення операцій на ринку цінних паперів). Грошові кошти для проведення операцій К.б. формують, головним чином, за рахунок за-лучення вкладів, міжбанківських кредитів, випуску власних цінних паперів і облігацій.

КОМЕРЦІЙНІ ВИТРАТИ [КОММЕРЧЕСКИЕ ИЗДЕРЖКИ] - витрати, пов'язані з реаліза-цією продукції: заробітна плата персоналу, що реалізовує продукцію, витрати обігу, вит-рати на рекламу, підготовку товарів до про-дажу тощо.

КОМЕРЦІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ [КОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ] - суб'єкти підприєм-ницької діяльності - юридичні особи різних видів (товариства, виробничі кооперативи, торговельні організації, фірми тощо), і різ-них форм власності, що займаються підпри-ємництвом, бізнесом, торгівлею з метою одержання прибутку.

КОМЕРЦІЯ [КОММЕРЦИЯ] - вид торговельно-підприємницької діяльності, торговельна, комерційно-посередницька ді-яльність, участь у торгівлі, у продажу това-рів, нерухомості, цінних паперів, наданні послуг з метою одержання прибутків.

КОМІВОЯЖЕР [КОММИВОЯЖЕР] - роз'їзний агент - посеред-ник між продавцем товару і покупцем. Він діє за дорученням певного торговця, підпри-ємця, займається збутом його товару за пев-ну винагороду, яка залежить від кількості або суми проданого товару.