Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

эксклюзивные проекты , pr компания Москва , b6a7 , абонентское PR-обслуживание

КОМАНДНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ [КОМАНДНЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ] - ме-тоди , що базуються на високому рівні цен-тралізації функцій управління, здійсненні директивних розпоряджень, зосередженні владних функцій управління на "верхньому поверсі" управлінської структури, недооцін-ці застосування науково обґрунтованих ме-тодів управління.

КОМБІНАТ [КОМБИНАТ] - об'єднання технологіч-но пов'язаних між собою підприємств, про-дукція одного з яких слугує матеріалами, на-півфабрикатами для інших.

КОМБІНАЦІЯ [КОМБИНАЦИЯ] - 1. Купівля чи про-даж однакової кількості опціонів у різних сполученнях "колл" або "пут" за різними ці-нами і в різні дати. 2. Об'єднання компаній, що конкурують, з метою зміцнення ринко-вих позицій. 3. Об'єднання кількох підпри-ємницьких структур в одну для спільного вивчення ринку, управління торговельними процесами, обміном інформацією.

КОМБІНУВАННЯ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА [КОМБИНИРОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА] - поєднання на одному підприємстві (компанії, об'єднанні) різних виробництв на основі сполучення послідовних операцій (стадій) з обробки (переробки) сировини або напів-фабрикатів, відходів, допоміжних матеріа-лів чи їх комплексного використання.

КО-МЕНЕДЖЕР [КО-МЕНЕДЖЕР] - один з основних банків, що входить до групи організаторів позики (на відміну від звичайних учасників консорціуму).

КОМЕНТАР [КОММЕНТАРИЙ] - 1. Допоміжна інформація, яка включена у вихідний текст програми для більш зрозумілого її сприйняття люди-ною і не впливає на хід виконання програми. 2. Пояснення, тлумачення до певного тексту, критичні зауваження до чого-небудь.

КОМЕРЦБАНК [КОММЕРЦБАНК] - один з найбільших комерцій-них банків Німеччини.

КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ [КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ] - 1. Широке використання комерцій-них засад в економіці, розширення кількос-ті комерційних структур. 2. Підпорядкуван-ня діяльності меті здобуття прибутку в сис-темі ринкових відносин.

КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ [КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА] - право суб'єктів підприєм-ницької діяльності (юридичних і фізичних осіб) не розголошувати, зберігати в таємни-ці відомості про власну діяльність чи діяль-ність з участю інших компаньйонів (дані ви-робничої, торговельної, науково-технічної, фінансової чи іншої діяльності), якщо ці ві-домості можуть нанести фінансові, матері-альні чи моральні збитки. Адміністративна відповідальність за порушення комерційної таємниці передбачається умовами контрак-тів (трудових договорів) між роботодавцем і співробітником комерційної структури.

КОМЕРЦІЙНА ТОРГІВЛЯ [КОММЕРЧЕСКАЯ ТОРГОВЛЯ] -торгівля, що здійснюєть-ся на основі приватної, недержавної влас-ності в системі ринкових відносин.