Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

КОЛОН [КОЛОН] - грошова одиниця Кос-та-Ріки (дорівнює 100 сентішо) та Сальва-дору (дорівнює 100 сентаво).

КОЛОРИМЕТРІЯ [КОЛОРИМЕТРИЯ] - методи кількісного визначення кольору.

КОЛОСАЛЬНИЙ [КОЛОССАЛЬНЫЙ] - величез-ний, надзвичайний.

КОМАНДА [КОМАНДА] - 1. Група людей, покликана виконувати пев-ну роботу (завдання). Як правило, К. пра-цює на лідера, котрий дає завдання і розпо-діляє роботу, функції між її членами. 2. Ус-ний наказ (повеління) виконати певну дію чи обсяг робіт.

КОМАНДИТИСТ [КОМАНДИТИСТ] - вкладник командитного то-вариства, який несе матеріальну відпові-дальність за результати діяльності товарис-тва. Одні з них ризикують усім своїм май-ном, другі лише в обсязі вкладеної ними час-тки капіталу у підприємство (розміром ста-тутного внеску), а треті отримують лише частку прибутку (дивідендів).

КОМАНДИТНЕ ТОВАРИСТВО [КОММАНДИТНОЕ ОБЩЕСТВО] - вид господарської організації, заснованої на підставах довіри, де поєднується товариство з повною фор-мою відповідальності і товариство з обмеже-ною формою відповідальності. Частина учасників цього виду товариства (компле-ментарні, повні товариші) займаються за дорученням і від імені товариства підприєм-ницькою діяльністю і в повній мірі відповіда-ють за зобов'язаннями товариства всім сво-їм майном. Інша частина його членів (ко-мандитисти, вкладники) відповідають задіяльність товариства лише у межах суми сво-го внеску (частки у статутному фонді).

КОМАНДИТНИЙ ПАЙ [КОМАНДИТНЫЙ ПАЙ] - грошовий, майновий або інший вне-сок пайовика командитного товариства.

КОМАНДНА ЕКОНОМІКА (КОМАНДНАЯ ЭКОНОМИКА] - спосіб управління еконо-мічною системою, господарством, що базу-ється на високому рівні централізації фун-кцій керівництва економікою, застосуванні директивних, вольових методів управління, зосередженні основних видів ресурсів ви-робництва в державній власності.

КОМАНДНА МОВА [КОМАНДНЫЙ ЯЗЫК] - набір процедурних операндів із встановленим синтаксисом, що використовується для заз-начення функцій, які повинні бути виконані операційною системою. Див. також Операм).

КОМАНДНИЙ ФАЙЛ [КОМАНДНЫЙ ФАЙЛ] - 1. Файл, що містить команди діалогового монітора, які виконуються в пакетному ре-жимі. 2. Файл, що містить послідовність ко-манд (процедур) на вхідній мові прикладної програми.