Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

КОЛЕКТИВ [КОЛЛЕКТИВ] - 1. Група, сукупність людей, що працюють в одній організації (під-приємстві, установі). 2. У широкому розу-мінні - люди, об'єднані загальними ідеями, інтересами.

КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО [КОЛЛЕКТИВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ] - підприємство виробниче, торговельне, побутового обслу-говування, що базується на колективній фор-мі власності. К.п. може бути двох типів - колективне підприємство з пайовою фор-мою участі, коли кожен член колективу має свою частку у майні підприємства, або без-пайової участі, коли майно підприємства є неподільним і його єдиним власником є тру-довий колектив підприємства.

КОЛЕКТОР [КОЛЛЕКТОР] - установа (організація), що здійснює накопичення певного виду то-варів і їх розподіл по адресатах призначен-ня. Напр., бібліотечний К.. що розподіляє книги по бібліотеках, гуртівня, що забезпе-чує підприємства роздрібної торгівлі то-варами,

КОЛИВАННЯ КУРСУ [КОЛЕБАНИЯ КУРСА] - зміна цін на біржі на валюту і цінні папе-ри під впливом зміни попиту, пропозиції та інших факторів кон'юнктури.

КОЛІЗІЙНА НОРМА [КОЛЛИЗИОННАЯ НОРМА] - розходження, суперечності між нормами пра-ва різних країн, під дію яких підпадають од-накові суспільні (економічні, майнові) від-носини. Вони можуть розв'язуватися за до-помогою колізійних норм, які визначають, чий закон слід застосувати і за яких обста-вин. Такі правові відносини можуть застосо-вуватися, коли одна із правових [договірних) сторін є іноземною особою (нопр., при укла-данні договору про створення спільного з іно-земною юридичною особою підприємства). У контрактах, як правило, обумовлюються мож-ливі варіанти правовідносин (зобов'язань за договором), де передбачаються можливі розв'-язання суперечностей і обов'язково вказу-ється, за законами якої країни будуть прий-матися рішення при розгляді справ у судо-вому порядку. Внутрішнє право більшості зарубіжних країн дозволяє сторонам міжна-родних контрактів самим визначати право країни, на підставі якого регулюватимуться майнові відносини договірних сторін, тобто виходити з принципу автономії волі сторін.

КОЛІЗМ [КОЛЛИЗИЯ] - 1. К. законів - суперечність між правовими нормами, під дію яких потрапля-ють однакові суспільні відносини. 2. К. прав - зіткнення правових вимог кількох креди-торів щодо одного об'єкта. Розв'язується на підставі норм цивільного права.

КОЛЛ [КОЛЛ] - 1. Опціон (коллопціон), право на купівлю то-вару, цінних паперів, ф'ючерсних контрак-тів за обумовленою ціною у будь-який час до закінчення строку дії опціону. 2. Короткий період під час біржових сесій, протягом яко-го укладання угод обмежується однією пози-цією (одним місяцем поставки), тобто кожна позиція котирується почергово з метою більш високої організації справи. 3. Вимога виплати маржі.

КОЛЛ СПРЕД "ВЕДМЕДІВ" [КОЛЛ СПРЭД "МЕДВЕДЕЙ"] - комбінація, поєднання придбання опціону на купівлю з меншою "внутрішньою вартістю" і продажу опціону на купівлю з більшою вартістю.

КОЛО БІРЖОВЕ [КОЛЬЦО БИРЖЕВОЕ] - 1. Місце на біржі, де дозволено здійснювати операції членам біржі. 2. Ф'ючерсний ринок у приміщенні біржі, де робочі місця біржови-ків розміщуються по колу.

КОЛОКВІУМ [КОЛЛОКВИУМ] - 1. Одна з форм навчання, заліку, екзамену студентів, учнів. 2. Збори, на яких заслуховують і обговорю-ють доповіді, проекти.