Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

КОЕФІЦІЄНТ ОНОВЛЕННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ (КОЭФФИЦИЕНТ ОБНОВЛЕННЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ] - показник інтен-сивності заміни старої техніки новою, про-цесу розширення виробництва, введення в дію нових об'єктів і т.д. Обчислюється ділен-ням вартості нововведених в експлуатацію основних виробничих фондів за звітний пе-ріод на початкову вартість усіх основних ви-робничих фондів підприємства за станом на кінець звітного періоду.

КОЕФІЦІЄНТ ОХОПЛЕННЯ [КОЭФФИЦИЕНТ ОХВАТА] - частка виробництва това-ру корпорацією, групою підприємств у за-гальному обсязі виробництва його в країні.

КОЕФІЦІЄНТ ПОКРИТТЯ [КОЭФФИЦИЕНТ ПОКРЫТИЯ] -показник, що визначає співвідношення оборотних активів до ко-роткострокової заборгованості і характери-зує платіжну спроможність організації.

КОЕФЩІЄНТ ПРИБУТКОВОСТІ (КОЭФФИЦИЕНТ ПРИБЫЛЬНОСТИ] - відношення чистого доходу (прибутку) підприємства до обсягу реалізації продукції або капіталу під-приємства.

КОЕФІЦІЄНТ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ [КОЭФФИЦИЕНТ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ] -відношен-ня валового прибутку від продажу продукції до її собівартості (витрат виробництва й обігу).

КОЕФІЦІЄНТ ТРУДОВОЇ УЧАСТІ (КОЭФФИЦИЕНТ ТРУДОВОГО УЧАСТИЯ] - кіль-кісна оцінка міри трудової участі окремого працівника в загальних результатах праці групи працівників.

КОЕФІЦІЄНТ ТРУДОМІСТКОСТІ [КОЭФФИЦИЕНТ ТРУДОЕМКОСТИ] - затрати праці в розрахунку на одиницю виробленої продукції (продуктивність праці).

КОЛЕГА [КОЛЛЕГА] - 1. Спільник по роботі, професії, справі, на-вчанню. 2. Переносно-приятель, товариш, Друг.

КОЛЕГІАЛЬНІСТЬ [КОЛЛЕГИАЛЬНОСТЬ] - форма обговорення і прийнят-тя управлінських рішень групою осіб, коле-гіально, з урахуванням загальної думки всіх, хто брав участь в обговоренні.

КОЛЕГІЯ (КОЛЛЕГИЯ) - 1-У Стародавньому Римі - група осіб, зв'язаних спільним вико-нанням релігійних відправ або спільною професією. 2. Адміністративний, розпоряд-чий або дорадчий орган, який складається з групи обраних або офіційно затверджених осіб(напр., К. адвокатів, К. міністерства).