Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

КОЕФІЦІЄНТ ЕФЕКТИВНОСТІ [КОЭФФИЦИЕНТ ЭФФЕКТИВНОСТИ] - 1. Відношен-ня результату до затрат, які зумовили цей результат. 2. Показник, що характеризує зростання доходу на кожну грошову одини-цю капіталовкладень.

КОЕФІЦІЄНТ ЗАБОРГОВАНОСТІ [КОЭФФИЦИЕНТ ЗАДОЛЖЕННОСТИ] - відносний по-казник, який визначає відношення суми по-зичкового капіталу до загальної суми влас-ного капіталу.

КОЕФІЦІЄНТ ЗМІННОСТІ [КОЭФФИЦИЕНТ СМЕННОСТИ] -відношення числа лю-дино-днів, що відпрацьовані в усіх змінах, до числа відпрацьованих людино-днів в одну зміну.

КОЕФІЦІЄНТ ЗМІННОСТІ УСТАТКУВАННЯ [КОЭФФИЦИЕНТ СМЕННОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ] - показник кількості змін, про-тягом яких у середньому щодня працює оди-ниця устаткування (верстат, машина тощо). Цей показник визначають як відношення загальної кількості верстате-змін (машино-змін), відпрацьованих усіма верстатами (ма-шинами) за день, до кількості верстато-змін (машино-змін), відпрацьованих у зміні, коли діяло найбільше верстатів (машин). К.з.у. за квартал, півріччя, рік визначають як відно-шення кількості фактично відпрацьованих у даному періоді верстато-змін (одержаних безпосереднім обліком) до кількості верста-то-днів роботи підприємства (кількість вер-статів, що працювали, помножена на кіль-кість днів роботи підприємства). К.з.у. дає можливість виявити наявні резерви щодо використання устаткування, яке працювало у межах встановленого режиму роботи.

КОЕФІЦІЄНТ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ [КОЭФФИЦИЕНТ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ] (від коефіці-єнт і латин, іпуезиге - одягати) - співвідношення капіталовкладень до валового внутрішнього продукту, частка ресурсів компанії, держави, що йде на капіталовкладення.

КОЕФІЦІЄНТ ЛІКВІДНОСТІ [КОЭФФИЦИЕНТ ЛИКВИДНОСТИ] -показник, що харак-теризує платоспроможність фірми, її потен-ційну можливість повертати отримані кре-дити. Визначається у вигляді співвідношен-ня окремих частин активу і пасиву балансу або відношення суми грошей, використаних як засіб платежу, до загальної суми грошо-вих коштів підприємства. Ліквідність інвес-тицій, чи цінних паперів - це їх спромож-ність бути переведеними в засоби без ризику фінансових втрат для власника капіталу.

КОЕФІЦІЄНТ МЕХАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ [КОЭФФИЦИЕНТ МЕХАНИЗАЦИИ ТРУДА] - від-ношення кількості робітників (відпрацьова-них людино-днів, обсягу робіт), зайнятих на механізованих роботах, до загальної чисель-ності робітників (відпрацьованих людино-днів, загального обсягу робіт).

КОЕФІЦІЄНТ ОБОРОТНИЙ [КОЭФФИЦИЕНТ ОБОРОТНЫЙ] - показник, що визна-чає співвідношення вартості продажу виро-бів компанії до вартості її основних фондів.

КОЕФІЦІЄНТ ОБОРОТНОСТІ ОБІГОВИХ КОШТІВ [КОЭФФИЦИЕНТ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ] - число оборотів, здійснених оборотними коштами за певний розрахунковий період. Відобра-жає час, що затрачується підприємством на рух оборотних коштів через усі стадії круго-обігу і тривалість їх перебування у кожній стадії. Див. також Оборотність обігових коштів.

КОЕФІЦІЄНТ ОБОРОТНОСТІ ОБОРОТНИХ ЗАСОБІВ (КОЭФФИЦИЕНТ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ] -Див. Оборотність оборотних засобів.