Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

КОД [КОД] - умовне, скорочене позначення, назва товару, предметів, їх шифр, символічне зо-браження, що містить інформацію про ці об'єкти.

КОДАСИЛ [КОДАСИЛ] (англ.CODASYL) - 1. Американська організація, що веде роз-робку стандартних засобів для обробки еко-номічної інформації. Заснована в 1959 р. Розробила, стандартизувала і продовжує по-ліпшувати мову Кобол. 2. Назва розробленого КОДАСИЛ стандарту на архітектуру і мовний інтерфейс мережевих систем управ-ління базами даних.

КОДЕКС [КОДЕКС] - єдиний систематизований за-конодавчий акт, об'єднує правові норми, які відносяться до єдиної галузі права. Напр., К. законів про працю, Податковий К. тощо.

КОДЕКС ЗАКОНІВ ПРО ПРАЦЮ [КОДЕКС ЗАКОНОВ О ТРУДЕ] - єдиний законодав-чий акт, що містить у систематизованому вигляді норми, які регулюють трудові відно-сини робітників і службовців на території країни.

КОДИФІКАЦІЯ [КОДИФИКАЦИЯ] - систематизація, упоряд-кування інформаційних, обліково-статис-тичних матеріалів, документів за допомогою їх кодування.

КОДУВАННЯ [КОДИРОВАНИЕ] - присво-єння коду товарам, речам, предметам, об'єк-там господарювання тощо.

КОДУВАННЯ ЛІНІЙНЕ [КОДИРОВАНИЕ ЛИНЕЙНОЕ] -Див. Лінійне кодування.

КОЕФІЦІЄНТ [КОЭФФИЦИЕНТ] - той, що вироб-ляє) - 1. Показник, фактор, параметр, що являє собою відношення двох однорідно об-числених величин. 2. Сталий або відомий числовий множник при іншій, звичайно змінній або невідомій величині. 3. Відно-шення двох значень незмінної величини. Напр., К. зайнятості населення у суспільно-му виробництві - відношення загальної чи-сельності працездатного населення до чис-ла людей, зайнятих суспільною працею.

КОЕФІЦІЄНТ ВАЛЮТНИЙ [КОЭФФИЦИЕНТ ВАЛЮТНЫЙ] - 1. Відносний показник, курсове співвідношення при перерахуванні цін і грошових сум з однієї валюти в іншу. 2. Одна з форм встановлення курсу націо-нальної валюти, що застосовується в деяких країнах. Величина К.в. визначається спів-відношенням купівельної спроможності ва-лют у певній сфері зовнішньоекономічної ді-яльності до валют іноземних країн.

КОЕФІЦІЄНТ ЕЛАСТИЧНОСТІ (КОЭФФИЦИЕНТ ЭЛАСТИЧНОСТИ] - по-казник, що характеризує міру чутливості економічної величини по відношенню до факторів іншої величини, від яких вона за-лежить. Напр., якою мірою зміниться по-пит на товар чи послугу від зміни основно-го фактора, що впливає на попит (ціни то-вару, послуги та ін.).