Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

КНИЖКА ВЕКСЕЛЬНА (КНИЖКА ВЕКСЕЛЬНАЯ] - зброшуровані векселі, що ви-пускаються в обіг і продаються комерційни-ми банками як універсальний платіжний засіб при терміновій оплаті.

КНИЖКА ОЩАДНА [КНИЖКА СБЕРЕГА-ТЕЛЬНАЯ] -документ, що видається вклад-нику ощадним банком і є підтвердженням відкриття ним особового рахунку, наявнос-ті і розміру вкладу, а також руху коштів на рахунку.

КНИЖКА ЧЕКОВА [КНИЖКА ЧЕКОВАЯ] - Див. Чекова книжка.

КО...,КОМ.„,КОН...[КО...,КОМ...,КОН...] -префікс, що означає об'єднання, спільність, сумісність (напр., концентрувати-від кон... і латин. centrum - середина - збирати в єдине - концентрувати капітал).

КОАЛІЦІЯ [КОАЛИЦИЯ] - 1. Союз, добровільне об'єднання громадян, організацій, що ство-рюється на добровільних засадах для досяг-нення загальних цілей, вирішення і реалі-зації спільних завдань, планів та інтересів. 2. Об'єднання партій, держав для здійснен-ня спільних інтересів - економічних, полі-тичних, соціальних.

КОВЕРНОТ [КОВЕРНОТ] -документ, що видається страховиком страху-вальникові як підтвердження договору стра-хування.

КОВЕРНОТА [КОВЕРНОТА] - тимчасове стра-хове зобов'язання, тимчасовий документ, що видається страховиками страхувальни-кам як Гарантія для наступного одержання офіційного страхового полісу.

КОВЕРНОТА СТРАХОВА [КОВЕРНОТА СТРАХОВАЯ] - посвідчення про страхування, що видається брокером страхувальнику і ствер-джує укладання договору на страхування з доданням списку страхувальників і місця (адреси) розміщення його ризику, але вона не має юридичної сили для страховика. Тому брокер протягом обумовленого строку пови-нен вручити страхувальнику страховий поліс.

КОВЗКИЙ БЮДЖЕТ [СКОЛЬЗЯЩИЙ БЮДЖЕТ] - заздалегідь розроблений (сплано-ваний, спрогнозований) середньостроковий бюджет з урахуванням можливих щорічних внесень поправок (доопрацювань) відповід-но до динаміки розвитку економіки, соціаль-них зрушень, дії непередбачених факторів.

КОГНІТИВІСТИКА [КОГНИТИВИСТИКА] - наука, що вивчає й моделює принципи орга-нізації і роботи природних і штучних інте-лектуальних систем.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія