Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

КЛЮЧ КОРИСТУВАЧА (КЛЮЧ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ] - 1. Елемент даних або група еле-ментів даних, що використовується корис-тувачем як ключ для деякої операції. 2. Виз-начена користувачем клавіша клавіатури терміналу, що видає задану користувачем послідовність кодів або виконує задану ко-ристувачем функцію.

КЛЮЧ ПОШУКУ [КЛЮЧ ПОИСКА] - назва елемента даних, значення якого розгляда-ється при пошуках шляхом порівняння з клю-чами записів. Див. також Пошук даних.

КЛЮЧОВЕ СЛОВО [КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО] - 1. Лексична одиниця, яка у певних контек-стах описує мовну конструкцію. 2. Зарезер-воване слово мови програмування, яке дає змогу розпізнати синтаксичну конструкцію оператора.

КНИГА АКЦІОНЕРІВ [КНИГА АКЦИОНЕРОВ] - книга реєстрації, що являє собою документ для обліку власників іменних ак-цій і самих іменних акцій.

КНИГА БУХГАЛТЕРСЬКА (КНИГА БУХГАЛТЕРСКАЯ] -Див. Бухгалтерські книги.

КНИГА КАСОВА [КНИГА КАССОВАЯ] - Диз. Касова книга.

КНИГА ОБЛІКУ ОБЛІГАЦІЙ [КНИГА УЧЕТА ОБЛИГАЦИЙ] - реєстр брокерської фірми, в якому зазначені власники, покупці й про-давці облігацій та інших цінних паперів.

КНИГА РЕЄСТРАЦІЇ ІМЕННИХ АКЦІЙ [КНИГА РЕГИСТРАЦИИ ИМЕННЫХ АКЦИЙ] - книга обліку власників іменних акцій, що знаходяться в брокерській фірмі.

КНИГА ТРАНСФЕРТІВ [КНИГА ТРАНСФЕРТОВ] - книга реєстрації переведення імен-них цінних паперів від одного власника до іншого.

КНИГА ЦІННИХ ПАПЕРІВ [КНИГА ЦЕННЫХ БУМАГ] - зведена відомість цінних па-перів фірми, компанії, що зберігаються в да-ному банку.