Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

КЛІРИНГ-БАНК [КЛИРИНГ-БАНК] -банк, який є членом розрахункової палати, учас-ником національної системи взаємного за-ліку платежів.

КЛІРИНГ БАНКІВСЬКИЙ (КЛИРИНГ БАНКОВСКИЙ] - система міжбанківських без-готівкових розрахунків, що здійснюються через розрахункові палати і основані на вза-ємному заліку рівних один одному платежів.

КЛІРИНГ ВАЛЮТНИЙ [КЛИРИНГ ВАЛЮТНЫЙ] -Див. Валютний кліринг.

КЛІРИНГ ВНУТРІШНІЙ [КЛИРИНГ ВНУТРЕННИЙ] - взаємний залік платежів за че-ками в межах банківської системи однієї країни.

КЛІРИНГ ДВОСТОРОНШЙ (КЛИРИНГ ДВУХСТОРОННИЙ] - угода між урядами двох країн про взаємний залік зустрічних вимог за експортно-імпортними операціямми че-рез центральні банки цих країн.

КЛІРИНГОВА ВАЛЮТА [КЛИРИНГОВАЯ ВАЛЮТА] -Див. Валюта клірингова.

КЛІРИНГОВА УГОДА [КЛИРИНГОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ] -Див. Угода клірингова.

КЛІРИНГОВІ РОЗРАХУНКИ [КЛИРИНГОВЫЕ РАСЧЕТЫ] - взаєморозрахунки на ос-нові клірингу, заліку взаємних вимог через клірингові банки, розрахункові клірингові палати.

КЛУБ [КЛУБ] - об'єд-нання громадян певного соціального стану, споріднених професійними, політичними, науковими, культурологічними чи іншими Інтересами. Напр,, К. книголюбів, бізнес-К. тощо.

КЛЮЧ БАЗИ ДАНИХ [КЛЮЧ БАЗЫ ДАННЫХ] - елемент даних, значення якого ви-користовується для пошуку окремих сукуп-ностей даних у базі даних, найчастіше за-писів або сегментів.