Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

КЛЕЙМО [КЛЕЙМО] - відтиск, знак, від-мітка, що наносяться на товар з метою фік-сування його належності, порядкового но-мера, дати виготовлення, товаровиробника, а також підтвердження відповідності дано-го виробу узаконеній пробі й вимогам про-бірного нагляду.

КЛЕРК [КЛЕРК] - 1. У Захід-ній Європі за середньовіччя - духовна осо-ба, пізніше-письменна людина, перепису-вач тощо. 2. В Англії, США, Франції, Бельгії, Голландії - діловод, конторник, стажист при нотаріусі. 3. Переносно - службовець державної установи, бізнесових чи інших структур невисокого посадового рангу.

КЛІЄНТ [КЛИЕНТ] - підопічний) - 1. У Стародавньому Римі не-повноправні люди, залежні від покровителя, патрона. 2. Юридична чи фізична особа, яка користується послугами інших - постійний покупець або замовник, вкладник банку, учасник біржі. 3. Особа, що доручила ведення своєї судової справи адвокатові, захисникові.

КЛІЄНТСЬКІ РАХУНКИ [КЛИЕНТСКИЕ СЧЕТА] - кошти клієнтів, тимчасово передані у розпорядження посередника, брокера і враховані на особливому рахунку окремо від його фінансових коштів.

КЛІЄНТУРА [КЛИЕНТУРА] - загальна кількість (сукупність, коло) клі-єнтів, що користується послугами окремих підприємств, установ і їх працівників. Напр., К. банку, К. перукарні, К. окремого перукаря.

КЛІМАТОЛОГІЯ [КЛИМАТОЛОГИЯ] -нау-ка про клімат, що вивчає стан, динаміку, причини й особливості виникнення різних кліматологічних умов на окремих територі-ях, континентах і на землі в цілому; розподіл та вивчення типів кліматів на земній кулі, зміни клімату в минулому та у нинішню епо-ху і-на цій основі прогнозування його стану у перспективі. Поділяється на загальну К. і прикладну. Дані К. знаходять широке засто-сування у практиці довгострокового прогно-зування товарних ринків.

КЛІПА [КЛИПА] - грошова одиниця - моне-та некруглої форми.

КЛІРАНС [КЛИРАНС] - ви-конання встановлених законом вимог мит-них органів про порядок заходу в порт і ви-ходу з нього суден, а також ввезення і виве-зення з країни вантажу, багажу.

КЛІРИНГ [КЛИРИНГ] - систе-ма безготівкових розрахунків між банками, яка ґрунтується на зарахуванні взаємних вимог і зобов'язань. Широко застосовується у внутрішніх і міжнародних розрахунках. . Передумовою розвитку К. було зростання розмірів чекового обороту і відповідного ско-рочення готівкового обороту. У банківсько-му К., як правило, беруть участь кілька бан-ків, представники яких пред'являють взаєм-ні вимоги і обмінюються платіжними доку-ментами. Широке застосування кліринго-вих розрахунків спричинило виникнення спеціальних банківських Інститутів - роз-рахункових палат, які і здійснюють зараху-вання взаємних вимог банків. У сфері міжна-родних платіжних відносин клірингові розра-хунки дістали назву валютного К.. Він пе-редбачає порядок розрахунків між країнами, оснований на взаємозаліках платежів за то-вари і послуги, рівної вартості за узгоджени-ми цінами так званою кліринговою валютою.

КЛІРИНГ БАГАТОСТОРОННІЙ [КЛИРИНГ МНОГОСТОРОННИЙ] -угода, що укладена між урядами кількох країн про взаємний залік зустрічних вимог через їх центральні банки.