Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

КЛАСИФІКАЦІЯ [КЛАССИФИКАЦИЯ] -роз-поділ об'єктів, понять, назв за класами, гру-пами, розрядами, за якого в одну групу по-трапляють об'єкти, що мають певні загаль-ні ознаки. Напр., К. товарів (споживчі то-вари довготермінового і поточного (повсяк-денного) користування, продовольчі і про-мисловітощо), К. податків (прямі, непрямі).

КЛАСИФІКАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКИХ ДОКУМЕНТІВ [КЛАССИФИКАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКИХ ДОКУМЕНТОВ] - групування за певними ознаками бухгалтерських доку-ментів з метою їх вивчення та ефективного використання. Див. також Розпорядчий документ.

КЛАСИФІКАЦІЯ ДОХОДІВ І ВИТРАТ БЮДЖЕТУ [КЛАССИФИКАЦИЯ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ БЮДЖЕТА] - систематизоване економічне групування доходів і витрат бю-джету за подібними ознаками. Напр., за ві-домчими ознаками витрати групуються по міністерствах(комітетах), у середині їх- по управліннях, відділах та інших адміністра-тивних підрозділах; за галузевою ознакою витрати розподіляються по галузях еко-номіки і управління; за господарськими (еко-номічними) ознаками витрати диференці-юються на такі елементи, як капітальні вкладення, заробітна плата, дотацйта ін.; за фінансовими ознаками витрати ділять-ся на безповоротні, тимчасові, умовні тощр.

КЛАСИФІКАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ [КЛАССИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ] - групування матеріалів за їх видами, що застосовується у плануванні, обліку і звітності. Розрізняють такі види матеріалів; сировина і основні ма-теріали, куплені напівфабрикати, допоміж-ні матеріали, паливо, запасні частини, тара, відходи виробництва, малоцінні і швидкоз-ношувані предмети.

КЛАСИФІКАЦІЯ ПОДАТКІВ (КЛАССИФИКАЦИЯ НАЛОГОВ] - групування податків, обумовлене методами їх стягнення, особли-востями об'єкта оподаткування, характером ставок, податкових пільг тощо. Напр., пода-ток: прямий, податок на дохід, податокрег-ресивний, податок з обороту, податок ці-льовий тощо.

КЛАСИФІКАЦІЯ РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ [КЛАССИФИКАЦИЯ СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА] - групу-вання рахунків бухгалтерського обліку за певними ознаками і встановлення загаль-них властивостей різних груп з метою їх вив-чення і правильного застосування (активні рахунки, калькуляційні рахунки, контрак-тивні рахунки, контрпасивні рахунки, конт-рарні рахунки, пасивний рахунок, рахунки регулюючі тощо).

КЛАСИФІКАЦІЯ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ [КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ] -розподіл показників за певними гру-пами з урахуванням конкретних класифіка-ційних ознак.

КЛАУЗУЛА [КЛАУЗУЛА] - положення, пункт, умова, стаття закону, договору, заповіту тощо. Під К. звичайно розуміють особливу умову або право, що застережені у документі.

КЛЕЙМ [КЛЕЙМ] - 1. Претензія покупця до продавця стосовно низької якості проданого товару. 2. Позов, рекламація, вимога щодо відшкодування збитків.

КЛЕЙМЕННЯ [КЛЕЙМЕНИЕ] - накладен-ня клейма на виріб.