Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

КІЛЬКІСНІ ПОКАЗНИКИ [КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ] - показники в статистиці, що в чисельному виразі відобра-жають соціально-економічні та інші явища і процеси. Характеризують множинність, розмір і рівень цих явищ. Це чисельність на-селення, валова і товарна продукція про-мисловості, виробництво с.-г. продуктів, то-варооборот тощо. К.п. поділяють на дві ос-новні групи: натуральні, виражені в фізич-них одиницях виміру (довжина, вага, об'єм), і вартісні показники (в діючих або порів-няльних цінах). Вартісними показниками вимірюють складні, неоднорідні економічні явища, які важко або зовсім неможливо при-вести до одного натурального або умовно-натурального показника (напр., наявність основних фондів у динаміці тощо).

КІН [КИН] - міра ваги в Японії, дорівнює 600г.

КІНЦЕВИЙ ПРОДУКТ [КОНЕЧНЫЙ ПРОДУКТ] - узагальнюючий економічний по-казник, що характеризує сумарний обсяг виробленої кінцевої, завершеної у вироб-ництві, готової продукції у грошовому вигля-ді. Являє собою частину валового продукту за вирахуванням виробничого споживання матеріалів.

КІНЦЕВИЙ СУСПІЛЬНИЙ ПРОДУКТ [КОНЕЧНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ] - сума матеріальних благ (товарів, послуг), вироблених за певний період (як правило, рік) у державі за мінусом вироблених і спо-житих за цей час предметів праці. Він вклю-чає продукцію галузей матеріального вироб-ництва, призначену для власного і суспіль-ного споживання, для відновлення і збіль-шення основних і оборотних фондів, а також коштів для компенсації різниці (сальдо) між експортом і імпортом. К.с.п. менший від ва-лового суспільного продукту на величину вартості предметів праці (сировини, напів-фабрикатів), вироблених і спожитих протя-гом року. Водночас він більший за націо-нальний дохід на величину амортизаційних відрахувань та інших елементів перенесеної вартості, що їх враховують у складі кінцево-го суспільного продукту (вартість спожитих та імпортних предметів праці). Він у загаль-ному вигляді характеризує остаточні резуль-тати виробничої діяльності суспільства.

КІП [КИП] - грошова одиниця Лаосу, дорів-нює 100 атам.

КЛАН [КЛАН] - 1. Невелика соціальна група людей, члени якої взаємодіють один з одним більше, аніж з іншими людьми, об'єднаннями. 2. У шотландців та ірландців родова община. 3. Переносно - рід або група згуртованих у бізнесових, політичних або побутових відношеннях родичів. 4. Група згуртованих у спільних справах злочинного характеру осіб.

КЛАРИРУВАННЯ [КЛАРИРОВАНИЕ] - виконання усіх формальностей та операцій, необхідних для отримання дозволу на вхід судна в порт і ви-хід з нього.

КЛАС [КЛАСС] - 1. Сукупність, група людей, пред-метів, явищ, що мають спільні ознаки, якість. 2. Усі опціони на купівлю і продаж одного і того ж цінного паперу (одного виду цінних паперів). 3. За політично- і суспільно-економічними ознаками - соціальні групи (прошарки) людей- суспільні К. 4. Постій-на однорідна група (колектив) учнів школи, ліцею, гімназії, училища, що працює за од-нією професійною чи предметною спеціалі-зацією. 5. Предмет викладання (спеціаліза-ція) в деяких спеціальних навчальних закла-дах культурологічного (мистецького) спря-мування (напр., К. фортепіано, К. такого-то викладача). 6. Приміщення (зал, кімната, кабінет), де проводиться навчальна робота з учнями. 7. Ступінь деяких цивільних звань (напр., радник юстиції певного К.). 8. Роз-ряд, що присвоюється морським, річковим і повітряним пасажирським суднам, ваго-нам, салонам, каютам.

КЛАСИК [КЛАСИК] - видатний діяч економічної, по-літичної, історичної чи іншої науки, культу-ри, мистецтва, автор загальновизнаних ху-дожніх творів, наукових монографій, які на-були загальнонаціонального, світового зна-чення.

КЛАСИФІКАТОР [КЛАССИФИКАТОР] - систематизований перелік об'єктів (продук-ції, товарів), кожному з яких присвоєний власний певний шифр, код.