Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

КЕРУЮЧИЙ [УПРАВЛЯЮЩИЙ] - керівна посадова особа, яка здійснює повсякденне керівництво фірмою, компанією, її дочірні-ми структурами (відділеннями, філіями), окремими дільницями, трудовими колекти-вами і несе відповідальність за результати своєї діяльності.

КЕРНІ [КЕРНІ] - розмінна монета Саудів-ської Аравії, дорівінює 1/20 рияла.

КЕТСАЛЬ [КЕТСАЛЬ] - грошова одиниця Гватемали поділяється на 100 сентаво.

КЕШ [КЕШ] - законний засіб платежу у формі готівки, банкнот і монет.

КІБЕРНЕТИКА [КИБЕРНЕТИКА] - нау-ка про загальні закони перетворення інфор-мації в складних керуючих системах. Голов-на прикладна мета К. - автоматизація ро-зумової праці в різних галузях людської ді-яльності. Основним поняттям у К. є понят-тя про інформацію, тобто про будь-які відо-мості у вигляді певних сигналів, чисел, що ними обмінюються між собою керований об'єкт і система керування. Особливості цьо-го поняття досліджують теорії, що станов-лять теоретичну основу К.: теорія інформа-ції, що вивчає кількісні закономірності, пов'-язані зі збиранням, передаванням, зберіган-ням, перетворенням і обчисленням інфор-мації; теорія алгоритмів, що вивчає спосо-би задавання різних перетворень дискрет-ної (переривчастої) інформації; теорія авто-матів, яка вивчає структуру складних пе-ретворювачів інформації незалежно від фі-зичної природи їх складових елементів. До важливих понять у К. належить також по-няття про керуючу систему, під якою розу-міють не лише комп'ютерні керуючі прист-рої, а й регулюючі системи в живих орга-нізмах, складні системи керування в люд-ському суспільстві: напр., керуючі системи кровообігу, травлення, системи фінансу-вання, системи керування окремими вироб-ничими процесами. п0приємствамитоиі,о. Кожна з цих систем специфічна, але всі вони мають спільні закономірності перетворення інформації. Це спільне, що й становить предмет К„ підлягає певним математичним законам, законам логіки. Незалежно від природи керуючої системи інформація цир-кулює за такою загальною схемою: з керо-ваного об'єкта по каналу зворотного зв'язку інформація надходить в керуючу систему, перетворюється в ній і в перетвореному ви-гляді передається по каналу прямого зв'язку на керований об'єкт. Теорія інформації, те-орія алгоритмів разом з теорією ігор і теорія автоматів становлять загальну К. Спеціаль-ні розділи К.: економічна К., технічна К., біологічна К. Технічною основою К. є елек-тронні обчислювальні машини (комп'юте-ри). За історично короткий строк комп'юте-ри, завдяки надзвичайним успіхам електро-ніки, пройшли такий шлях у своєму техніч-ному вдосконаленні і масштабах застосу-вання, з яким не зрівняється жодне досяг-нення людства. Праці українських учених та інженерів зробили вагомий внесок у роз-виток К.

КІБОРГ [КИБОРГ] - 1. Кібернетичний орга-нізм. 2. Пристрій, у якому певною мірою по-єднано фізичні та інтелектуальні можливос-ті (здібності) людини і технічних засобів ав-томатики, комп'ютерної техніки.

КІБУЦ [КИБУЦ] - кооперативне с.-г. під-приємство в Ізраїлі, що має риси колектив-ного господарства. Колективізація в К. охоп-лює ряд функцій, починаючи від виховання дітей і закінчуючи організацією спільного відпочинку. У прикордонних районах К. являють собою не тільки виробничі одиниці, а й центри самооборони.

КІЛО... [КИЛО...] - у складних словах означає "тисяча" (напр., кіловат - тисяча ват).

КІЛОБАЙТ [КИЛОБАЙТ] - одиниця ємності комп'ютера і запам'ятову-ючого пристрою. Вміщає інформацію, що розміщується на стандартній машинопис-ній сторінці.

КІЛЬКІСНІ ОБМЕЖЕННЯ [КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ] - адміністративна форма нетарифного державного регулюван-ня торгового обороту, що визначає кількість і номенклатуру товарів, дозволенихдо експор-ту або імпорту.