Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

КЕЙНСІАНСТВО [КЕЙНСИАНСТВО] - самостійний напрям в економічній науці, що виник під впливом ідей вченого-економіста Дж. М. Кейнса, який розробив засади макро-економічної теорії і опублікував у праці "За-гальна теорія зайнятості, процента і грошей" (1936 р.). Поява її означала революцію в економічній науці, початок сучасного мак-роаналізу. К. трактує механізм функціону-вання економіки держави на основі аналізу взаємодії ряду макроекономічних величин, що базуються на певних положеннях, зокре-ма: а) рівень зайнятості визначається за-гальним обсягом виробництва; б) загальний попит не завжди відповідає загальному рів-ню платіжних засобів, оскільки частина цих засобів відкладається у вигляді заощаджень; в) загальний обсяг виробництва визнача-ється обсягами очікуваного рівня ефектив-ного (реального) попиту в запланованому періоді, який сприяє інвестуванню капіталу; г) при рівності обсягів інвестицій і заоща-джень, що свідчить про порівнюваність банківської процентної ставки і процентної ефективності капіталовкладень, акт інвес-тування і акт заощаджень стають практично незалежними. К. акумулює в собі поло-ження ряду попередніх економічних теорій і об'єднує прибічників різних течій еконо-мічної думки, в т. ч. ліберальної і монетарної. Кейнсіанська школа виробила систему ка-тегорій, понять, методологію, інструмента-рій економічного аналізу і прогнозування, якими користуються економісти, маркето-логи, менеджери більшості шкіл, своєрідну універсальну економічну мову, якою корис-туються професіонали всього світу.

КЕЙНСІАНСЬКА ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ [КЕЙНСИАНСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ] - макроекономічна теорія, згідно з якою капіталіс-тична економіка сама по собі не може забез-печити використання своїх ресурсів, і для досягнення певної їх зайнятості можна зас-тосувати фіскальну і кредитно-грошову по-літику. За визначенням учених США, ця те-орія підтримується більшістю західних еко-номістів. Основоположником її є англій-ський економіст Дж. М. Кейнс. У своїй пра-ці "Загальна теорія зайнятості, процента і грошей" він виходить з того, що розв'язання проблем національного доходу і зайнятості потрібно шукати не у пропозиції ресурсів, а в ефективному попиті і його компонентах - споживчому, інвестиційному попиті, а та-кож факторах, що визначають їх динаміку. Вихідним пунктом аналізу Дж. М. Кейнс об-рав проблему зайнятості.

КЕЙНСІАНСЬКИЙ ВІДРІЗОК [КЕЙНСИАНСКИЙ ОТРЕЗОК] -горизонтальна ділянка кривої сукупності пропозицій, на який рівень цін залишається постійним зі змі-ною реального валового національного про-дукту.

КЕЛЬНЕР [КЕЛЬНЕР] - офіціант у ресторані, кафе, їдальні.

КЕМПІНГ [КЕМПИНГ] - літній туристський готель із сервісним обслуго-вуванням.

КЕН [КЕН] - міра довжини в Японії, дорів-нює 1,8 м.

КЕРБ[КЕРБ] - операції, що відбуваються після торгових сесій, після закриття біржі.

КЕРІВНИК [РУКОВОДИТЕЛЬ] - 1. Праців-ник певного фаху, що скеровує роботу колек-тиву на досягнення ефективного функціону-вання організації, фірми, установи і несе відповідальність за відповідність та ефек-тивність (діяльності) на своїй ділянці робо-ти. 2. Уповноважена державними органами, недержавними підприємницькими структу-рами (підприємствами, фірмами, компанія-ми), громадськими організаціями особа ке-рувати певними структурами, їх трудовими колективами з метою досягнення цілей, зав-дань, передбачених положеннями, статута-ми і програмами цих структур відповідно до їх адміністративно-правового і функціональ-ного статусу. Відповідно до статусу організа-ції (підприємства, фірми, товариства) К. здійснює управління колективом на прин-ципах єдиноначальності (завод, фабрика, торговельне підприємство) або колегіальне (акціонерна компанія, товариство, спілка). К. може призначатись чи обиратись збора-ми організації, товариства, трудового колек-тиву. При єдиноначальності К. несе повну відповідальність за результати діяльності організації. Див. також Керівництво.

КЕРІВНИЦТВО [РУКОВОДСТВО] - сукуп-ність керівників державних і недержавних організацій усіх форм власності різного рів-ня управлінської ієрархії. Як до окремого керівника, так і до К. в цілому як певної юри-дичної особи ставляться вимоги володіти характерними рисами сучасного стилю уп-равління, що забезпечує досягнення пози-тивних результатів (прибутку),- такими як ініціативність, принциповість, колегіаль-ність, наполегливість, оперативність, діло-витість, вимогливість, відповідальність, об'-єктивність, уважне ставлення до людей. Див. також Керівник.

КЕРОВАНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ [УПРАВЛЯЕМОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ] - ціноутво-рення на товари і послуги, яке регламентується державою або уповноваженими її ор-ганами, об'єднаннями постачальників, кор-пораціями чи асоціаціями адміністративне (державою) або на підставі ринкових меха-нізмів.