Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

КВИТАНЦІЯ БАГАЖНА [КВИТАНЦИЯ БАГАЖНАЯ] документ, що підтверджує прийняття багажу до перевезення транспортом.

КВИТАНЦІЯ ВАНТАЖНА [КВИТАНЦИЯ ГРУЗОВАЯ] - документ, що видається від-правнику вантажу перевізником, який стверджує, що вантаж прийнятий для пере-везення залізничним або внутрішнім вод-ним транспортом.

КВІНТАЛ [КВИНТАЛ] - міра ваги в багатьох країнах Латинської Америки, що дорівнює 100 кг. (центнерові).

КВОРУМ [КВОРУМ] - число присутніх на зборах, конференціях, з'їздах осіб (делегатів), що необхідне для визначення цих зборів правомочними.

КВОТА [КВОТА] - 1. Частка (частина, пай), що припадає на одного з учасників загальної справи. 2. Кіль-кісне обмеження виробництва товарів, їх збуту, споживання, експорту, імпорту тощо, що вводиться на певний час. 3. Розмір по-датку з одиниці оподаткування.

КВОТА В СТРАХУВАННІ [КВОТА В СТРАХОВАНИИ] - 1. Частка участі страховика в стра-хуванні певного об'єкта (ризику), що страху-ється одночасно кількома страховиками (спів-страховиками). Оформляється єдиним стра-ховим полісом із зазначенням у ньому част-ки відповідальності кожного з учасників або кожний з учасників відповідно до частки своєї відповідальності видає окремий поліс. 2. Частка участі перестраховика у перестраху-ванні певного об'єкта (ризику або сукупності ризиків). Див. також Співстрахування.

КВОТА ОЩАДНА [КВОТА СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ] - відношення суми приросту збере-жень за рік (вклади, позики, що вільно обер-таються, і державне особисте страхування) до суми грошових доходів населення.

КВОТА У МІЖНАРОДНОМУ ВАЛЮТНОМУ ФОНДІ [КВОТА В МЕЖДУНАРОДНОМ ВАЛЮТНОМ ФОНДЕ] -частка участі країни-члена МВФ у капіталі Фонду.

КВОТАТИВНІ ПОДАТКИ [КВОТАТИВНЫЕ НАЛОГИ] - податки, ставки яких встанов-люються у процентах до одиниці обкладан-ня доходу або майна у вартісній формі (гро-шовому вираженні).

КВОТУВАННЯ [КВОТИРОВАНИЕ] - 1. Встановлення державними органами від-повідно до чинного законодавства, міжна-родного права та різних міжнародних актів, угод обмежень щодо виробництва товарів, міжрегіональних товарних або фінансових операцій, експортно-імпортних поставок. Застосовується як засіб регулювання обся-гів виробництва окремих видів товарів, а також регламентації зовнішньоекономічної діяльності. 2. Встановлення певних розмірів (меж) змін вартості валют, цінних паперів на біржах.