Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

КВАЛІТАТИВНИЙ [КВАЛИТАТИВНЫЙ] - якісний, той, що відповідає запитам.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ (КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ] -вимоги, що ставляться до працівників, службовців пев-них професій, учасників загальної справи, маркетингових акцій, програм, торгів тощо.

КВАЛІФІКАЦІЯ [КВАЛИФИКАЦИЯ] - професійна здатність (зрілість) працівників, їх підготовленість до якісного виконання конкретних видів робіт. К. визначається наявністю знань, уміння. фахових навичок, досвіду.

КВАЛІФІКАЦІЯ РОБІТНИКА [КВАЛИФИКАЦИЯ РАБОЧЕГО] - рівень професійної підготовки і технічних знань робітника та набутий практичний досвід. Для оцінки К.р., а також робіт, які він виконує, користу-ються спеціальними тарифно-кваліфікацій-ними довідниками, розробленими окреми-ми галузевими структурами, великими ком-паніями, міністерствами. Рівень кваліфіка-ції може визначатись за кваліфікаційними розрядами, де нижчим є 1 -й, а найвищим - 6-й розряд (залежно від галузі народного господарства, фірми, компанії).

КВАЛІФІКОВАНИЙ [КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ] -досвідчена особа з високим рівнем професійної кваліфікації.

КВАЛІФІКУВАТИ [КВАЛИФИЦИРОВАТЬ] - 1. Характеризувати, належати за ознаками, якістю до певної категорії, групи. 2. Визна-чати ступінь фахової (спеціальної) підготов-ки (кваліфікації) когось до певної праці. 3. Оці-нювати, визначати, стверджувати якості, дії когось, чогось.

КВАНТИФІКАЦІЯ [КВАНТИФИКАЦИЯ] - вимір якості у кількісних, числових величинах, напр., у балах.

КВАРТА [КВАРТА] - 1. Неметрична одини-ця ємності, місткості в США (0,946 л), Вели-кобританії (1,1364 л) та інших країнах. 2. В Україні за часів Австро-Угорщини - четвер-та частина літра. 3. Міра довжини в ряді країн Латинської Америки (20-21 см).

КВАЧА [КВАЧА] - грошова одиниця Замбії та Малаві, дорівнює 100 нгве.

КВИТАНЦІЯ [КВИТАНЦИЯ] -офіційний до-кумент, що видається на руки особі чи орга-нізації на підтвердження прийому грошей або інших цінностей. Видає її працівник, який приймає цінності (касир, комірник то-що) особі, що їх здає, як самостійний рахун-ковий документ (у цьому разі виписують та-кож копії і корінець К., які використовують для обліку) або як частину (відривну) основ-ного рахункового документа (напр., прибут-кового касового ордера). УІС. вказується но-мер прибуткового касового ордера, від кого прийнято гроші, сума і дата внесення.