Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

КВАЗІ... [КВАЗИ...] - у складних словах озна-чає ситуацію невпевненості, несправжності, фальшивості.

КВАЗІБЕЗРОБІТТЯ [КВАЗИБЕЗРАБОТИЦА] - приховане безробіття.

КВАЗІГРОШІ [КВАЗИДЕНЬГИ] -безготів-кові кошти на строкових та ощадних вкла-дах у комерційних банках.

КВАЗІДЕРЖАВНИЙ БАНК (КВАЗИГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК] -недержавний, ко-мерційний, приватний банк, що перебуває під контролем уряду.

КВАЗІДЕРЖАВНИЙ ТОВАР [КВАЗИГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТОВАР] - товари або по-слуги, які за своєю природою і призначен-ням не належать до суспільне потрібних (ко-рисних), але забезпечують такі великі пере-ваги переливу капіталу, що уряд стимулює їх виробництво з метою не допустити виник-нення дефіциту фінансових коштів. Такі то-вари називають іще квазісуспільними това-рами.

КВАЗІКОНКУРЕНЦІЯ [КВАЗИКОНКУРЕНЦИЯ] - внутрівиробнича, внутріфірмова конкуренція між структурами - підрозділа-ми, відділами однієї фірми, компанії.

КВАЗІКОРПОРАЦІЯ [КВАЗИКОРПОРАЦИЯ] -об'єднання суб'єктів підприємниць-кої діяльності, які мають окремі незначні спільні інтереси та згідно з правом визна-ються єдиною юридичною особою лише в певних випадках.

КВАЗІСУСПІЛЬНИЙ ТОВАР [КВАЗИОБЩЕСТВЕННЫЙ ТОВАР] -Див. Квазідер-жавний товар.

КВАЗІЦІНА [КВАЗИЦЕНА] - запропонова-на на ринку ціна товару, що не відображає реальної (справжньої) його вартості.

КВАЛІМЕТРІЯ [КВАЛИМЕТРИЯ] - наука про методи кількісної оцінки якості продукції.