Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

КАТАЛОГ (КАТАЛОГ] - 1. Систематизований віддрукований перелік предметів, товарів, послуг, складе-ний за певними ознаками для полегшення їх пошуку та ознайомлення з ними. 2. Спеці-альні видання - каталоги - перелік книж-кових видань, музейних експонатів, товарів окремих фірм чи багатьох товаровиробни-ків, що надсилаються поштою, перелік за-пасних частин для транспортних або інших технічних засобів. 3. Згрупований перелік друкованих матеріалів (літератури, газет-них та часописних статей), що містяться у фондах бібліотек або у комп'ютерній пам'я-ті для допомоги читачам у пошуках матері-алів певного змісту. За способом групуван-ня матеріалу каталоги бувають алфавітні, систематичні, предметні.

КАТАЛОГ ФАЙЛІВ [КАТАЛОГ ФАЙЛОВ] - каталог, що зберігає інформацію про найме-нування, обсяг, розміщення, час створення і останньої зміни файла.

КАТАЛОГІЗАЦІЯ [КАТАЛОГИЗАЦИЯ] - за-несення в каталог описання файла (бібліоте-ки файлів).

КАТЕГОРИЧНИЙ [КАТЕГОРИЧЕСКИЙ] - 1. Рішучий, безперечний, безумовний, вирішальний. 2. Категоричне судження-беззаперечне, логічне, безумов-не, яке не має альтернативи.

КАТЕГОРІЇ [КАТЕГОРИИ] - 1. Загальні поняття форми мис-лення і свідомості, які відображають загаль-ні властивості, взаємозв'язки й відношення об'єктивної дійсності, прийняті закономір-ності розвитку всіх матеріальних, природ-них і духовних явищ та процесів. К. відігра-ють загально методологічну та світоглядну роль. 2. Родове поняття, що позначає розряд предметів 3. Групи однорідних предметів, явищ, осіб.

КАТЕГОРІЇ ЕКОНОМІЧНІ [КАТЕГОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ] - логічні поняття або ви-рази, що відбивають головне, суттєве, най-характерніше в реальних відносинах еко-номічного життя суспільства; теоретичний вираз економічних, суспільно-виробничих відносин. Як теоретичне узагальнення еко-номічної практики вони є вузловими пун-ктами системи пізнання виробничих відно-син у їх нерозривному зв'язку з продуктив-ними силами. Знання, сутність і аналіз К.е. у різних ринкових ситуаціях, народному гос-подарстві допомагає встановлювати при-чинно-наслідкові зв'язки і взаємозалеж-ність між окремими явищами економічного життя {напр., вартість, ціна, товар, гроші, прибуток та ін.). К.е. - не голі абстракції, якими люди оперують в системі наукового мислення. Оскільки вони відображають дій-сні явища економічного життя і закономір-ності економічних процесів, їх необхідно ви-користовувати в інтересах удосконалення ринкових відносин, підвищення економіч-ної ефективності господарювання.

КАТЕГОРІЯ [КАТЕГОРИЯ] - розряд, порядкове місце, що визначає професійний рівень працівни-ків або якість товарів.

КАФ [КАФ] (англ.CAF) - базові умови поставки та оплати товару, згідно з якими продавець по-винен доставити товар на борт судна (як пе-редбачається умовами ФОБ). укласти дого-вір на перевезення морем і оплатити фрахт до певного місця розвантаження.

КАФЕТЕРІЙ [КАФЕТЕРИЙ] - кафе для масового відвідувача з самообслуговуванням.

КАШТЕ [КАШТЭ] - одиниця виміру часу, що дорівнює 11300000000 (одній трьохсот-мільйонній) частці секунди. Величина зустрі-чається здебільшого у теоретичній фізиці, що оперує гіпотетичними даними щодо тривалості "життя" найелементарніших часток Всесвіту. Перші згадки про К. містяться у давньоіндійській священній книзі життя "Пурани".