Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

КАСОВЕ ПЛАНУВАННЯ (КАССОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ] - одна з форм регулювання грошового обігу. Його провадять шляхом складання та виконання касового плану на-ціонального банку, в якому враховуються всі потоки готівки, операції щодо касового, кре-дитного і розрахункового обслуговування економічних процесів. К.п. забезпечує ре-гулювання емісії грошей і пов'язується з дер-жавним бюджетом. Воно ґрунтується на розмежуванні обороту готівки і безготівко-вих розрахунків, на централізації розрахун-кових, касових та емісійних операцій в єди-ному центрі, на плануванні грошових дохо-дів і витрат населення. Його завдання поля-гає в тому, щоб забезпечити потреби в готів-ці, обмежити емісію грошей потребами гос-подарського обороту, домогтися зміцнення грошової системи.

КАСОВИЙ ДЕФІЦИТ [КАССОВЫЙ ДЕФИЦИТ] - ситуація, коли виявляється нестача готівки у підприємства (організації, установи).

КАСОВИЙ ЖУРНАЛ [КАССОВЫЙ ЖУРНАЛ] - складені за певною формою в спеці-альному обліковому документі облікові відо-мості, в яких відбивається рух (надходжен-ня і видача) грошей. К.ж. ще називається касовою книгою.

КАСОВИЙ ОБОРОТ [КАССОВЫЙ ОБОРОТ] - обіг готівки, що пройшла через касу підпри-ємства (організації, установи).

КАСОВИЙ ОРДЕР [КАССОВЫЙ ОРДЕР] - бухгалтерський документ, на підставі якого каси підприємств, установ та організацій приймають або видають готівку. Каси прий-мають готівку за прибутковим К.о., який підписує головний бухгалтер або уповнова-жена на те особа. Платнику видається кви-танція за підписом бухгалтера і касира. Го-тівка з каси видається за виоатковіш К.о., який підписують відповідальний керівник і головний бухгалтер або уповноважена на те особа. Щоденно К.о. разом з касовим звітом касир здає до бухгалтерії з записом у касовій книзі.

КАСОВИЙ ПЛАН [КАССОВЫЙ ПЛАН] - план, що визначає обсяг і джерела грошових надходжень у касу.

КАСОВІ ОПЕРАЦІЇ (КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ] - операції підприємств, організацій та установ, пов'язані з одержанням і вида-чею готівки. Ці операції оформлюють при-бутковими або видатковими касовими ор-дерами. Іноді їх замінюють інші документи (платіжні відомості на одержання заробітної плати, заяви на видачу коштів тощо). Прий-мання та видача готівки за кожним касовим ордером або іншим документом записуєть-ся касиром у касову книгу. Касу ревізують не рідше одного разу на місяць на кожному під-приємстві, в установі, організації. К.о. здій-снюють відповідно до Положення про веден-ня К.о. підприємствами, установами, орга-нізаціями всіх форм власності.

КАСОВІ РЕЗЕРВИ [КАССОВЫЕ РЕЗЕРВЫ] - тимчасово вільна касова готівка, що ство-рюється у зв'язку з відстрочкою або змен-шенням витрат, достроковими або збільше-ними надходженнями коштів, акумуляцією резервних коштів.

КАСТА [КАСТА] - 1. Відок-ремлена група людей з певними стабільни-ми правилами, нормами, звичаями, зако-нами, з суровою регламентацією відносин. 2. Переносно - замкнена суспільна група, що зберігає свою відокремленість і групові привілеї.

КАСТОДІ [КАСТОДИ] - банківська послуга за відповідальне збереження акцій торгових компаній.