Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

КАСА ПРИХОДНА [КАССА ПРИХОДНАЯ] - каса банку, що приймає платежі готівкою від громадян та організацій.

КАСАЦІЯ [КАССАЦИЯ] - 1. Перегляд, ска-сування, відміна судового рішення нижчої судової інстанції, яке ще не набрало сили закону, вищою судовою інстанцією у зв'язку з порушеннями законів або недотриманням правил судочинства. 2. Процесуальний до-кумент, де міститься прохання відповідача про перегляд або скасування рішення суду (вироку, ухвали чи постанови).

КАСКО [КАСКО] - 1. Страхування корпусів суден зі всіма меха-нізмами, технологією, оснасткою. 2. Страху-вання перевізних засобів.

КАСОВА ГОТІВКА [НАЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ В КАССЕ] - 1. Гроші, які є у касах підпри-ємств, організацій, кредитних та інших ус-танов для забезпечення власних потреб. 2. Готівка, одержана від торгівлі або надання послуг, які надалі належить здати в банк. З дозволу банку вони можуть використовува-тись для перехідних лишків готівки (в межах ліміту). Готівку для потреб підприємств, ус-танов банк видає на певні цілі й у встанов-лені строки платежів у межах лишку на роз-рахункових поточних рахунках, а на деякі потреби банк видає готівку з позичкових рахунків. Щоденний лишок К.г. лімітуєть-ся. Готівку, яка перебільшує встановлений ліміт, здають у банк. Винятком є гроші, при-значені для видачі заробітної плати й стипендії, що їх підприємства, організації та установи мають право зберігати в своїх касах понад встановлені ліміти протягом трьох днів з для одержання з банку. Норми витрачання готівки з виручки й ліміти К.г. встановлюють на кожний рік з участю ке-рівників підприємств, організацій та уста-нов, для чого в банк подається заява-розра-хунок.

КАСОВА ДИСЦИПЛІНА [КАССОВАЯ ДИСЦИПЛИНА] - Див. Дисципліна касова.

КАСОВА ЗАЯВКА [КАССОВАЯ ЗАЯВКА] - відомості, які щокварталу подають підпри-ємства та господарські організації до уста-нов банку про планування ними надхо-джень і витрат готівки. К.з. подають у виз-начений строк (за місяць) до початку плано-ваного кварталу. Установи банку використо-вують їх для складання касового плану.

КАСОВА КНИГА [КАССОВАЯ КНИГА] - бух-галтерська книга, призначена для обліку готівки в касі підприємства, організації, ус-танови і операції про її приймання й видачу. К.к. шнурується, аркуші нумеруються. За-писи в ній ведуться по кожній касовій готів-ковій операції на підставі прибуткового або видаткового касового ордера.

КАСОВА ПІЛЬГА [КАССОВАЯ ЛЬГОТА] - надання банком клієнтові можливості мати від'ємне сальдо поточного рахунку протягом короткострокового періоду. Така пільга на-дається за певних, погоджених з банком, умов, основною з яких є жорсткий строк по-гашення зобов'язань клієнтом. К.я. хоч і зручна для клієнта, оскільки звільняє його від необхідності мати резервну готівку, але вона належить до платних послуг, за які банк бере досить великі проценти.

КАСОВА УГОДА [КАССОВАЯ СДЕЛКА] - 1. Операція з цінними паперами на фондо-вій біржі, коли цінні папери оплачуються і передаються покупцеві, як правило, в день укладення угоди або в строк, що не переви-щує 1 тижня після внесення готівки у касу біржі. 2. Різновид двосторонньої біржової угоди про операції з цінними паперами, ко-ли відповідно до форми і змісту цінних па-перів відразу або в найкоротший строк (до З днів) сплачуються борги.

КАСОВЕ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ [КАССОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА] - касо-ві операції, пов'язані з надхоженням коштів у бюджет і їх видачею, обліком наявності бюджетних коштів у процесі виконання бюджету.