Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

КАРТЕЛЬНА УГОДА [КАРТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ] - 1. Домовленість між двома або кількома підприємствами, фірмами про створення картелю. 2. Спеціальний (нерід-ко таємний) договір між виробниками од-нойменної продукції з метою послаблення конкурентної боротьби і отримання більш високих прибутків на основі погодженого прагнення до монопольного становища у виробництві і на ринках збуту готової про-дукції.

КАРТЕЛЬНА УГОДА ВЕРТИКАЛЬНА [КАРТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНОЕ] - домовленість між підприємствами (фір-мами), спрямована на обстеження гнучкос-ті операцій ринку (учасників ринку), що до-сягається за рахунок атомістичності та плинності.

КАРТЕЛЬНА УГОДА ГОРИЗОНТАЛЬНА [КАРТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ] - домовленість між підприємствами, фірмами, однаковими чи близькими за спе-ціалізацією, про обсяги виробництва і про-даж, рівень цін, розмежування (закріплен-ня) ринків збуту тощо.

КАРТЕЛЬНЕ ПРАВО [КАРТЕЛЬНОЕ ПРАВО] - одна з форм антимонопольного права, що забороняє деякі з видів картельних угод.

КАРТКА БАНКІВСЬКА [КАРТОЧКА БАНКОВСКАЯ] - спеціальної форми кредитна картка, що видається банком своїм клі-єнтам.

КАРТКА ГРОШОВА [КАРТОЧКА ДЕНЕЖНАЯ] - картка, за якою можна отримати готівку з автомата (банкомата, термінала) а також здійснити терміновий грошовий пе-реказ з поточного рахунку платника на по-точний рахунок отримувача платежу.

КАРТКА ДЕБЕТОВА [КАРТОЧКА ДЕБЕТОВАЯ] - Див. Дебетові картонки.

КАРТКА ДИСКОНТНА [КАРТОЧКА ДИСКОНТНАЯ] - кредитна картка, за якою на-дається спеціальна знижка.

КАРТКА КОМПАНІЇ (КАРТОЧКА КОМПАНИИ] - 1. Картка, що видається менедже-рам або іншим співробітникам компанії для оплати рахунків компанії. 2. Кредитна або дебетова картка, що використовується у ді-лових поїздках.

КАРТКА КРЕДИТНА [КАРТОЧКА КРЕДИТНАЯ] -Див. Кредитна картка.