Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

КАРАТ [КАРАТ] - 1. Міра, що використо-вується у ювелірній справі для визначення маси дорогоцінного каміння й перлів. 2. Оди-ниця ваги (маси) діамантів та іншого кош-товного каміння. Єдиний метричний К„ вста-новлений Міжнародною метричною конвен-цією (Париж, 1907 р.), дорівнює 0,2 г. К. ді-литься на 4 каратних грани, які використо-вують як міру ваги перлів. 3. Частка коштов-ного металу у сплаві. Чистий метал вважа-ють 24-каратним (24-к). Якщо, напр., на зо-лотому виробі стоїть позначка 18 к, то це означає, що виріб містить 75 % золота.

КАРБОВАНЕЦЬ [РУБЛЬ] - назва грошової одиниці у дореволюційній Росії, СРСР. Упер-ше згадується в XIII ст. До середини XV ст. в обігу були К.. у формі зливків срібла вагою близько 204 г. Поступово карбованець втра-тив своє вагове значення і з 1534 р. став ра-хунковою одиницею. З 1654 р. почали кар-бувати срібні К. у вигляді монети вагою 28 г. У 1698р. вагу К. встановлено на рівні захід-ноєвропейської грошової одиниці - талера (28,4 г) і створено першу в світі десяткову мо-нетну систему, основною одиницею якої став К„ що дорівнював 100 коп. З 1704 р. срібні монети в один К. карбували регулярно. У 1764 р. вміст срібла в К. був зменшений до 18 г і залишався таким до 1915 р. Паперові К.-асигнації-випущено в обіг 1769р. Спо-чатку вони підлягали обміну на срібло, та незабаром обмін було припинено. З 1839 р. основною грошовою одиницею став срібний К„ а 1897 р., з переходом до золотого мо-нометалізму, - золотий К., що монетою не карбувався. Золоті монети карбувалися вар-тістю 5 і 10 К. Під час Першої світової війни золоті монети зникли з обігу, а потім - срібні та мідні. Залишилися тільки паперові гроші, що знецінювалися. Грошовою реформою 1922-1924 рр. в обіг було випущено банків-ські білети (червінці), золотий вміст яких дорівнював 10 дореволюційним К., казна-чейські білети в 1,315 крб., а також срібні монети в один К. Реформою було відновлено повноцінність К.З ї. березня 1950 р. золо-тий вміст К. встановлено 0,222168 г чистого золота, що означало переведення курсу К. (з 5,3 крб. за 1 долар до4 крб.). З 1 січня 1961 р. запроваджено новий масштаб цін. Старі грошові знаки замінено на нові у відношенні 10:1. Золотий вміст К. збільшено до 0,987412 чистого золота й змінено курс К. до долара (90 коп. за 1 долар). З розпадом СРСР К. втратив своє міжнаціональне значення і став грошовою одиницею лише Російської Федерації.

КАРГО [КАРГО] - 1. Вантаж, що перевозиться судном. 2. Страхування вантажів, що транс-портуються морським шляхом.

КАРГО-ПЛАН [КАРГО-ПЛАН] - схема роз-міщення вантажу на судні.

КАРДИНАЛЬНИЙ [КАРДИНАЛЬНЫЙ] - основний, найголовніший, найпотужніший, ґрунтов-ний.

КАР'ЄРА [КАРЬЕРА] - швидке успішне просування у суспільно-політичній, науко-вій, адміністративній, службовій діяльності, досягнення популярності, визнання у під-приємництві, державному управлінні тощо.

КАР'ЄРИЗМ [КАРЬЕРИЗМ] - гонитва за по-садовим просуванням на службі, за успіхом у фаховій, суспільній чи іншій діяльності з метою досягнення особистих інтересів, ви-год шляхом порушення адміністративних та етичних норм.

КАРТА ТЕХНОЛОГІЧНА [КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ] - описання операцій техноло-гічного процесу, а також устаткування та інструментів, що використовуються при цьо-му, з зазначенням тривалості операції.

КАРТАЛІЗМ [КАРТАЛИЗМ]-номіналістич-на теорія грошей.

КАРТ-БЛАНШ [КАРТ-БЛАНШ] - 1. Чистий бланк, підписаний особою, яка надає іншій особі право заповнити його. 2. Необмежені повноваження, які надаються довірителем довіреній особі у здійсненні ділової операції від імені довірителя.

КАРТЕЛЬ [КАРТЕЛЬ] - одна з форм монополістичних об'єднань підприєм-ців, підприємств однієї чи кількох країн, що виробляють однотипну продукцію з метою проведення єдиної економічної та технічної політики, спільних дій щодо встановлення обсягів, структури випуску (продажу) одно-типних товарів, розмірів цін, проведення реклами з метою завоювання панівного ста-новища на ринку, придушення конкуренції з боку підприємств, що не є членами К., збе-рігаючи при цьому юридичну, фінансову не-залежність. У антимонопольних законодав-ствах окремих країн створення К. заборо-нено як засіб антимонопольної боротьби.