Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

КАПІТАЛОЄМНИЙ ТОВАР [КАПИТАЛОЕМКИЙ ТОВАР] - продукція, для виробництва якої потрібні значні вкладення капіталу.

КАШТАЛОЄМНІСТЬ [КАПИТАЛОЕМКОСТЬ] - показник, що характеризує величину ос-новного капіталу, необхідного для випуску продукції (товарів, послуг) вартістю в 1 грн. Визначається діленням вартості основних засобів на обсяг продукції у грошовому ви-раженні, що вироблена за один рік.

КАПІТАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО [КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО] - процес створен-ня нових, реконструкція та розширення дію-чих фондів виробничого і невиробничого при-значення, а також монтажу й введення в дію машин та устаткування. К.б. виступає як го-ловна складова відтворення основних фондів.

КАПІТАЛЬНИЙ (КАПИТАЛЬНЫЙ] - 1. Ґрунтовний, потужний, міцний, фундаментальний, голов-ний. 2. Той, що вимагає великих витрат, бага-то праці, матеріальних, фінансових ресурсів.

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ] - найбільший за обсягом вид пла-ново-запобіжного ремонту основних фондів, який проводиться після тривалої їх експлу-атації, для повного відновлення та відтворен-ня. Характеризується порівняно значною тривалістю ремонтного циклу та відносно великими матеріальними і грошовими ви-тратами. При К.р. повністю розбирають аг-регати, замінюють та ремонтують усі спра-цьовані деталі й вузли, а в будинках і спору-дах- конструктивні елементи, деталі тощо.

КАПІТАЛЬНІ ВИТРАТИ (КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ] - кошти, що вкладаються на при-дбання основних засобів і на приріст запасів.

КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ [КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ] - витрати у формі мате-ріально-технічних і фінансових ресурсів на відтворення основних фондів - будівниц-тво, розширення і реконструкцію підпри-ємств і споруд, розвиток технічного прогре-су, на спорудження житлових будинків, шкіл, лікарень тощо, на геологорозвідувальні, про-ектні роботи, а також на поповнення оборот-них засобів.

КАПІТУЛЯНТ [КАПИТУЛЯНТ] - схильний до капітуляції, не здат-ний здолати перешкоди на шляху до мети.

КАПІТУЛЯЦІЇ [КАПИТУЛЯЦИИ] - нерівноправні договори, що надають привілеї для іноземців порівня-но з особами держави перебування (тубіль-цями).

КАРАНТИННЕ СВІДОЦТВО [КАРАНТИННОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО] -Див. Свідоцтво карантинне.