Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

КАПІТАЛІЗАЦІЯ ДОХОДУ [КАПИТАЛИЗАЦИЯ ДОХОДА] - метод оцінки вартості під-приємства за його доходом або прибутком, який полягає у встановленні величини капі-талу, що здатний приносити такі доходи або прибуток за норми прибутку (відношення прибутку до вартості капіталу підприємства), яка дорівнює середньому позичковому про-центу.

КАПІТАЛІЗАЦІЯ ПРИБУТКУ [КАПИТАЛИЗАЦИЯ ПРИБЫЛИ] - витрати прибутку на збільшення капіталу підприємства, перет-ворення прибутку в капітал.

КАПІТАЛІЗАЦІЯ РИНКОВА [КАПИТАЛИЗАЦИЯ РЫНОЧНАЯ] - 1. Вартість цінного паперу, що встановлена котируванням на фондовій біржі. 2. Капітал, який необхідно пред'явити на біржі у певний момент для придбання цінних паперів. Розрізняють ка-піталізацію однієї акції (вартість її за біржо-вим курсом) і капіталізацію акціонерної компанії (добуток курсової вартості акцій компанії від числа акцій, що складають її акціонерний капітал).

КАПІТАЛІЗАЦІЯ СТРАХУВАННЯ [КАПИТАЛИЗАЦИЯ СТРАХОВАНИЯ] - спосіб страху-вання на дожиття, за яким розмір страхової суми безпосередньо пов'язаний зі страхови-ми внесками, що виплачені страховиком або внесені за нього третьою особою, най-частіше роботодавцем. Даний вид страху-вання ґрунтується на обліку, з одного боку, рівня смертності і, з другого - дохідності коштів, укладених на строковий вклад, тоб-то капіталізації цих коштів. К.с. ефективна у разі валютної стабільності і невеликої ін-фляції.

КАПІТАЛІЗМ [КАПИТАЛИЗМ] - 1. Суспіль-но-економічна формація, що прийшла вна-слідок розвитку феодалізму на його зміну як більш досконала, ефективна і прогре-сивна форма. Ґрунтується на приватно-капіталістичній власності на засоби ви-робництва і найманій праці вільних людей. 2. Економічна система, якій притаманна приватна власність на засоби виробництва і розподіл в якій виробленої продукції, то-варів, послуг здійснюється в основному че-рез ринок. Характерними рисами К. є віль-не підприємництво, конкуренція, прагнен-ня виробників і продавців товарів одержу-вати прибуток. Пройшовши тривалий шлях розвитку, сучасний К. зорієнтований на соціальні цілі, науково-технічний про-грес, досягнення зацікавленості праців-ників у результатах праці.

КАПІТАЛОВІДДАЧА [КАПИТАЛООТДАЧА] - показник ефективності використання ка-піталу, який визначається відношенням обсягу виробленої за певний час продукції у грошовому вираженні до вартості основних засобів.

КАПІТАЛОВКЛАДЕННЯ [КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ] - сукупність економічних ресурсів, які використовуються для від- творення основних засобів. Див. також Інвестиції.

КАПІТАЛОВКЛАДЕННЯ НЕПРЯМІ [КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ КОСВЕННЫЕ] -- вкла-дення коштів в об'єкти, поєднані з основним об'єктом, у виробничу і соціальну інфрас-труктуру основних об'єктів інвестування.

КАПІТАЛОВКЛАДЕННЯ ПРЯМІ [КАЛИТАЛОВЛОЖЕНИЯ ПРЯМЫЕ] - цільове вкла-дення коштів безпосередньо в об'єкт інвес-тування. Див. також Інвестиції прямі.

КАПІТАЛОВКЛАДЕННЯ СПРЯЖЕНІ, СПОЛУЧЕНІ [КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ СОПРЯЖЕННЫЕ] -Див. .Капіталовкладення не-прямі.