Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

КАПІТАЛ ОБЛІГАЦІЙНИЙ [КАПИТАЛ ОБЛИГАЦИОННЫЙ] - капітал, що створю-ється за рахунок випуску 1 продажу обліга-цій.

КАПІТАЛ ОБОРОТНИЙ [КАПИТАЛ ОБОРОТНЫЙ] -Див. Оборотний капітал.

КАПІТАЛ ОСНОВНИЙ [КАПИТАЛ ОСНОВНОЙ] -Див. Основний капітал.

КАПІТАЛ ПАЙОВИЙ (КАПИТАЛ ПАЕВОЙ] - капітал, що складається із внесених пайщи-ками паїв.

КАПІТАЛ ПОЗИЧКОВИЙ [КАПИТАЛ ЗАЕМНЫЙ] - капітал, що створюється за рахунок отримання кредитів, випуску та продажу облігацій, одержання коштів за іншими ви-дами грошових зобов'язань.

КАПІТАЛ ПОСТІЙНИЙ [КАПИТАЛ ПОСТОЯННЫЙ] - частина капіталу у вигляді засо-бів виробництва (виробничі будівлі, спору-ди, обладнання, сировина, паливо, допоміж-ні матеріали), яка у процесі виробництва, на відміну від змінного капіталу, не змінює ве-личини своєї вартості.

КАПІТАЛ РЕЗЕРВНИЙ [КАПИТАЛ РЕЗЕРВНЫЙ] -Див. Резервний капітал.

КАПІТАЛ СТАТУТНИЙ [КАПИТАЛ УСТАВНЫЙ] -Див. Статутний капітал.

КАПІТАЛ ФІКТИВНИЙ [КАПИТАЛ ФИКТИВНЫЙ] - капітал у формі акцій, обліга-цій, заставних листів тощо. На відміну від реального капіталу у формі грошей чи об-ладнання, що являють собою вартість, К.ф. лише дає право на отримання доходу.

КАПІТАЛІЗАЦІЯ [КАПИТАЛИЗАЦИЯ] - 1. Перетворення додаткової вартості на ка-пітал, тобто її використання на приріст ка-піталу, розширення (відтворення) вироб-ництва. 2. Процес утворення фіктивного ка-піталу у вигляді цінних паперів - акцій, облігацій, заставних листів, іпотечних бан-ків. 3. Перетворення майна на грошовий ка-пітал.