Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

КАНЦЕЛІНГ [КАНЦЕЛИНГ] - 1 Гра-ничний термін прибуття зафрахтованого судна в порт під завантаження, після закін-чення якого фрахтувальник має право ро-зірвати договір. 2. Розірвання договору фрах-ту через недотримання строку прибуття за-фрахтованого судна.

КАНЦЕЛЯРІЯ [КАНЦЕЛЯРИЯ] - підрозділ установи (організації, підприємства), що відає діло-водством, службовим листуванням, офор-мленням документації.

КАПІТАЛ [КАПИТАЛ] - 1. Економічна категорія, що виражає сус-пільно-виробничі відносини. 2. Вартість, яка внаслідок обороту та ефективного вико-ристання приносить додаткову вартість, прибуток (додатковий капітал). 3. Все, що має здатність приносити дохід, або ресурси, створені людьми для виробництва товарів та послуг і вкладені у бізнесову справу, діло. 4. Діюче джерело доходу у вигляді засобів виробництва (фізичний К.). Під грошовим К. розуміють кошти, за допомогою яких купу-ють фізичний капітал. Капітальні вкладен-ня матеріальних засобів і грошей в економі-ку, у виробництво називають також інвес-тиціями.

КАПІТАЛ АВАНСОВАНИЙ [КАПИТАЛ АВАНСОВАННЫЙ] - грошовий капітал, призна-чений для придбання засобів виробництва організації (фірми), підприємницької спра-ви, здійснення бізнес-проектів, які в май-бутньому мають принести прибуток. Ста-новить вкладений у капітал аванс, звідки і походить назва.

КАПІТАЛ АКТИВНИЙ [КАПИТАЛ АКТИВНЫЙ] - капітал, вільний від зобов'язань і боргів.

КАПІТАЛ АКЦІОНЕРНИЙ [КАПИТАЛ АКЦИОНЕРНЫЙ] - базовий, початковий, ос-новний капітал акціонерного товариства, що створюється за рахунок випуску і прода-жу акцій. Становить сукупність об'єднаних індивідуальних капіталів і є різновидом не-державної (колективної, приватної) власнос-ті, що йменується акціонерною, корпора-тивною власністю.

КАПІТАЛ АМОРТИЗАЦІЙНИЙ [КАПИТАЛ АМОРТИЗАЦИОННЫЙ] -капітал, що приз-начений для відтворення основних засобів виробництва і створюється за рахунок амор-тизаційних відрахувань.

КАПІТАЛ БАНКІВСЬКИЙ [КАПИТАЛ БАНКОВСКИЙ] - Див. Банківський ка-пітал.

КАПІТАЛ ВКЛАДЕНИЙ [КАПИТАЛ ВЛОЖЕННЫЙ] - кошти, вкладені акціонерами в активи компанії в обмін на акції, що ство-рюють частину власного капіталу акціонер-ної компанії. При розподілі прибутку компа-нії дивіденди (проценти) нараховуються са-ме на К.в„ частка якого фінансується в ус-тановчому договорі, у списку (книзі) акціо-нерів.

КАПІТАЛ ВЛАСНИЙ [КАПИТАЛ СОБСТВЕННЫЙ] -Див. Власний капітал.