Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

КАНАЛ ЗВ'ЯЗКУ [КАНАЛ СВЯЗИ] - теле-фонна, телеграфна або широкосмугова лінія зв'язку та апаратні засоби, які використову-ються для передачі даних.

КАНАЛ МАРКЕТИНГУ [КАНАЛ МАРКЕТИНГА] - шлях товару від товаровиробника до оптових торговців, а від них - до роздрібних торговців, кожний з яких являє собою торго-ву одиницю.

КАНАЛ НУЛЬОВОГО РІВНЯ [КАНАЛ НУЛЕВОГО УРОВНЯ] - канал прямого маркетин-гу: розподілу, що безпосередньо з'єднує ви-робника зі споживачем або безпосередній продаж товару виробником споживачеві.

КАНАЛ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ [КАНАЛ РАСПРОСТРАНЕНИЯ] - сукупність фірм або окремих осіб, які беруть на себе або допома-гають передавати комусь іншому право власності на конкретний товар чи послугу на шляху їх проходження від виробника до споживача.

КАНАЛ РУХУ ТОВАРІВ І ГРОШЕЙ [КАНАЛ ДВИЖЕНИЯ ТОВАРОВ И ДЕНЕГ] - шлях і спосіб розповсюдження товарів від вироб-ника до споживача і відповідної грошової оплати споживачем виробникові.

КАНАЛИ ТОВАРО ПРОСУВАННЯ [КАНАЛЫ ТОВАРОДВИЖЕНИЯ) - способи доставлей-ня товарів до місця продажу або місця спо-живання у визначені строки при оптималь-них (мінімальних) затратах продавця.

КАНАЛЬНИЙ ЗБІР [КАНАЛЬНИЙ СБОР] - обов'язковий збір, який стягують з торгових суден за використання каналів, що ведуть до портів.

КАНДИДАТ [КАНДИДАТ] - особа, намічена на обрання, призначення або прийом куди-небудь чи одержання чого-небудь (К. у депутати, К. на посаду, К. наук).

КАНДИДАТУРА [КАНДИДАТУРА] - особа, яку визнано претендентом на призначення на посаду, на обрання до виборного органу або до прийому в якусь організацію.

КАНІКУЛИ ПОДАТКОВІ [КАНИКУЛЫ НАЛОГОВЫЕ] -Див. Податкові канікули.