Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

КАЛЬКУЛЯЦІЙНІ РАХУНКИ [КАЛЬКУЛЯЦИОННЫЕ СЧЕТА] - активні рахунки бух-галтерського обліку, призначені для відоб-раження та групування витрат, які форму-ють собівартість продукції. По дебету каль-куляційні рахунки відображають витрати, що включаються у собівартість продукції. По кредиту списується собівартість виготов-леної продукції. Калькуляційними є рахунки основного та допоміжних виробництв, бра-ку у виробництві та ін.

КАЛЬКУЛЯЦІЯ [КАЛЬКУЛЯЦИЯ] - один із різновидів структурного (постатейного) роз-рахунку складових від загальних витрат на одиницю виробничої (товарної) продукції, окремої роботи, послуги. Розраховується у вартісних і натуральних показниках за пев-ною формою. К. включає такі види струк-турних постатейних витрат: сировина і ма-теріали, витрати електроенергії, заробітна плата, податки, відрахування, витрати на технічне обслуговування, на реалізацію, амортизаційні відрахування та Ін. К. скла-дають на продукцію основного 1 допоміжно-го виробництва помісячне, на квартал, рік за цільовим призначенням. Розрізняють пла-нові, прогнозні, кошторисні, нормативні й звітніК. Планові, кошторисні й нормативні К. є попередніми, їх складають до початку виробництва продукції.

КАЛЬКУЛЯЦІЯ ЗВІТНА [КАЛЬКУЛЯЦИЯ ОТЧЕТНАЯ] - бухгалтерський документ, що містить розрахунок фактичних витрат у грошовому вираженні на виробництво і збут одиниці виробу або партії виробів, а також на здійснення робіт і послуг. За К.з. визна-чається собівартість і вартість продукції (ро-біт, послуг).

КАЛЬКУЛЯЦІЯ КОШТОРИСНА [КАЛЬКУЛЯЦИЯ СМЕТНАЯ] - Див. Кошторисна калькуляція.

КАЛЬКУЛЯЦІЯ НОРМАТИВНА [КАЛЬКУЛЯЦИЯ НОРМАТИВНАЯ] -визначення (ви-рахування) собівартості одиниці продукції (робіт, послуг) за елементами витрат на ос-нові прогресивних норм використання засо-бів виробництва та робочого часу.

КАЛЬКУЛЯЦІЯ ПЛАНОВА [КАЛЬКУЛЯЦИЯ ПЛАНОВАЯ] - обліковий документ, що містить розрахунок планових (передбачува-них) витрат у грошовому вираженні на ви-робництво і збут одиниці виробу або партії виробів (здійснення робіт і послуг). К.п. є основою для встановлення планової собі-вартості продукції (робіт, послуг) і вихідними даними для встановлення оптових цін.

КАЛЬКУЛЯЦІЯ ПРОГНОЗНА [КАЛЬКУЛЯЦИЯ ПРОГНОЗНАЯ] - розрахунок прогноз-них (очікуваних) показників витрату грошо-вому вираженні на виробництво і збут оди-ниці (або партії) продукції (робіт, послуг). За К.п. визначається очікуваний дохід від ви-робництва продукції. Застосовується у роз-робці бізнес-плану підприємства (фірми).

КАМБІО [КАМБИО] - позиковий лист, вексель.

КАМБІСТ [КАМБИСТ] - особа, що проводить вексельні операції, торгує монетами.

КАНАЛ ВВЕДЕННЯ-ВИВЕДЕННЯ [КАНАЛ ВВОДА-ВЫВОДА] - пристрій, що забезпе-чує пересилання даних між основною па-м'яттю і периферійними приладами.