Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

КАБЕЛЬТОВ (КАБЕЛЬТОВ] - одиниця довжини - 0,1 морської милі (1к= 185,2 лі).

КАБІНЕТ [КАБИНЕТ) - 1. Окрема кімната - спеціально обладнане службове приміщення для управ-лінської діяльності, ділових розмов. 2. Ка-бінет Міністрів - офіційна назва уряду Ук-раїни і багатьох зарубіжних країн.

КАБОТАЖ [КАБОТАЖ] - переве-зення пасажирів, вантажів морським або річковим транспортом між портами однієї держави.

КАДАСТР [КАДАСТР] - систематизоване, офіційно складене на основі періодичних або постій-них спостережень зведення (реєстр) основ-них відомостей про економічні ресурси кра-їни. К. містить дані про розміщення ресур-сних джерел та об'єктів, їх величину, якісні характеристики, що містять оцінку вартос-ті і дохідності об'єктів. Найвідоміший земельний К: є водний К., К. окремих промис-лів і дрібніших об'єктів. Дані К. використо-вуються при встановленні податків, плати за користування природними ресурсами, а також для оцінки вартості об'єктів у разі їх оренди, застави, продажу тощо.

КАДАСТР ЗЕМЕЛЬНИЙ [КАДАСТР ЗЕМЕЛЬНЫЙ] - сукупність відомостей про природний, гос-подарський та правовий стан земель. Вклю-чає дані щодо реєстрації землекористувань, обліку кількості і якості земель, бонітуван-ня (класифікації) ґрунтів та економічної оцінки земель. Охоплює всю сукупність зе-мельнооблікових та земельнооціночних да-них (відомості про стан і використання зе-мель, матеріали спеціального обстеження, описові та картографічні матеріали, що ха-рактеризують ґрунтове покриття землеко-ристувань, склад угідь та організацію тери-торії, сівозміни, рослинний покрив природ-них угідь, рельєф, контурність, клімат, гід-рологію тощо), тобто відбиває характерис-тику землі з погляду її природних, економіч-них, правових та інших особливостей.

КАДРИ [КАДРЫ] - 1. Склад штатних працівників підприємств, органі-зацій, установ усіх форм власності. 2. Сукуп-ність працівників певного рівня знань, про-фесії, компетенції та кваліфікації, основним заняттям яких є управлінська діяльність. Вони повинні мати високий рівень профе-сійної підготовки, володіти широким світог-лядом, розумінням комплексного характеру завдань, що стоять перед підприємницьки-ми, виробничими чи некомерційними сис-темами, вміти знаходити найрезультативні-ші оптимальні шляхи їх реалізації.

КАЗНА [КАЗНА] (тюрк.) - 1. Сховище гро-шей, коштовностей та інших матеріальних цінностей ханів, князів, царів, монастирів. 2. Сукупність фінансових ресурсів держави.

КАЗНАЧЕЙСТВО [КАЗНАЧЕЙСТВО] (від тюрк. казна) - державний фінансовий ор-ган, що відає касовими операціями держав-ного бюджету. Див. Державна скарбниця.

КАЗНАЧЕЙСЬКА ЕМІСІЯ [КАЗНАЧЕЙСКАЯ ЭМИССИЯ] -Див. Емісія казначей-ська.

КАЗНАЧЕЙСЬКИЙ БІЛЕТ (КАЗНАЧЕЙСКИЙ БИЛЕТ] - нерозмінні на золото папе-рові гроші, що їх випускає національний банк або казначейство, а також короткос-трокові зобов'язання казначейства, які вступають в обіг. Близькі за змістом і сутніс-тю до банківських грошових білетів. Забез-печуються усім державним надбанням (ка-піталом) і обов'язкові до приймання як засіб платежу в усіх банківських структурах за їхньою номінальною вартістю. Див. також Білети, державної скарбниці.