Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЙМОВІРНІСТЬ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ [ВЕРОЯТНОСТЬ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ] - кількісна оцінка можливості (ймовірності) настання та періодичності страхового випад-ку, коли страхувальнику виплачується стра-хове відшкодування або повна страхова сума.

ЙОРК-АНТВЕРПЕНСЬКІ ПРАВИЛА ПРО ЗАГАЛЬНУ АВАРІЮ [ЙОРК-АНТВЕРПЕНСКИЕ ПРАВИЛА ПРО ОБЩУЮ АВАРИЮ] - кодифікований звід норм звичаєвого мор-ського права, якими регулюються відносини договірних сторін щодо розподілу розміру відшкодування при загальній морській аварії. Прийняті в англійскьому м. Иорку в 1864 р. У 1877 р. їх було переглянуто в м. Антверпені (Нідерланди). Потім до них вносилися зміни і доповнення (1890, 1924, 1950 рр.). Нині діюча редакція Правил прийнята 30-ю конференцією Міжнарод-ного морського комітету в м. Гамбурзі (Ні-меччина) 5.04.1974 р. Документ склада-ється з 7 літерних (А-G) з 22 цифрових правил (І-ХХІІ) правил. Й.-А. про з.а. є обов'язковими для сторін за договором морського перевезення тільки у тому ви-падку, якщо на них є посилення у чартері чи коносаменті. На них базується розділ IX "Надзвичайні морські аварії" Кодексу тор-говельного мореплавства України.

ЙОСИФИНСЬКА МЕТРИКА [ЙОСИФИНСКАЯ МЕТРИКА] - комплекс актів (1785-1788 рр.), що регулювали земельні відно-сини в Галичині, перший земельний кадастр (перепис і економічна оцінка земельних угідь), складений на підставі патенту (указу) Імператора Иосифа П від 12.04.1785 р. з метою упорядкування податкового зако-нодавства Австрійської імперії, врегулю-ванння земельних відносин та податкової систем. По кожному наступному пункту окремо містила: книгу поземного прибутку (метрикальну книгу) - основний документ земельного кадастру, де фіксувалися дані про власника, площу, категорію, прибут-ковість та ін. відомості про земельні угіддя; штокінвентар (господарський опис по-міщицького маєтку) та ін. документи. Ви-користовувалась під час розгляду спорів, пов'язаних із землеволодінням. На основі Й.м. створено Францисканську метрику -пізніший земельний кадастр Галичини (1819-1820 рр.).

ЙОТА [ЙОТА] 1. Дев'ята літера грецького алфавіту, найменша за розміром. 2. Переносно - вираз "ні на йоту" означає "анітрохи", "зовсім нічого", ціл-ковите нерозуміння чи незнання чогось.

ЙОХ [ЙОХ] - стара одиниця земельної міри; в Німеччині дорівнювала 56,03 ара, в Угорщині - 43,16 ара.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія