Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ІРРАЦІОНАЛЬНИЙ [ИРРАЦИОНАЛЬНЫЙ] - у філософії - не-доступний розумінню, той, що перебуває за межами розуму; нелогічний, містичний.

ІРРЕАЛЬНИЙ [ИРРЕАЛЬНЫЙ] - нереальне, те, що існує не в дійсності, а тільки в мисленні. Протилежне - реальний.

ІРРЕГУЛЯРНИЙ [ИРРЕГУЛЯРНЫЙ] - непра-вильний, не підпорядкований певному по-ложенню, порядку тощо.

ІРРЕЙТА[ИРРЕЙТА] - підпис на діловому документі (полісі, сертифікаті), що підтверджує виправлення незначної по-милки або описки, допущеної під час оформ-лення ^напр., напис типу "виправленому ві-рити" і підпис, засвідчений печаткою).

ІСПИТОВИЙ ТЕРМІН [ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК] - за трудовим правом - строк, який може встановлювати адміністрація підпри-ємства або установи, беручи працівника на постійну роботу, для визначення його при-датності до виконання даної роботи. І.т. згідно з законодавством про працю не може встановлюватись більше шести днів для ро-бітників, для службовців на некваліфіковані і менш відповідальні роботи - більше двох тижнів! для службовців, що зараховуються на відповідальну роботу, - більше місяця. Ці строки не можуть бути продовжені ні самою адміністрацією, ні за згодою її з працівни-ком. На час І.т, робітники і службовці ко-ристуються правами і виконують обов'язки, як і всі працівники. Звільнятись за власним бажанням у період І.т. працівник може ли-ше в загальному порядку. Залежно від на-слідків випробування працівника або зали-шають на роботі, або звільняють. Резуль-тати випробування оцінює адміністрація підприємства (установи). Якщо вони вияви-лися негативними, то адміністрація може до закінчення І.т. або відразу ж після його за-кінчення звільнити працівника без попе-редження і виплати вихідної допомоги. Коли працівник не згодний з негативною оцінкою наслідків випробовування, то він має право оскаржити його в органи, що розв'язують трудові спори. Всі трудові спори, що виник-ли між працівником і адміністрацією під час І.т., розв'язуються у загальному порядку. Якщо після закінчення І.т. працівника не звільнили, то він вважається зарахованим на постійну роботу, і спеціального наказу про прийняття його на роботу не видають. У разі, коли в період І.т. працівник захворів, тривалість І.т. збільшується на кількість днів тимчасової непрацездатності.

ІСТЕБЛІШМЕНТ [ИСТЕБЛИШМЕНТ] - 1. Слово, яким у США, Англії та інших англомовних країнах іноді харак-теризують високий рівень прибутків, стійке становище у суспільстві, достатки. 2. Пере-носно - панівна верхівка, багаті люди.

ІСТИНА [ИСТИНА] - 1. Адекватне відобра-ження суб'єктом пізнання предметів і явищ дійсності такими, якими вони існують не-залежно від свідомості. 2. Об'єктивний зміст людського пізнання.

ІСТОРИЗМ [ИСТОРИЗМ]-принцип діалек-тичного підходу до вивчення об'єктивної дійсності, який вимагає розглядати всі яви-ща природи й суспільного життя в їхньому історичному розвитку, у зв'язку з конкретно-історичними умовами їхнього існування.

ІСТОРИЧНА ДОХІДНІСТЬ ["ИСТОРИЧЕСКАЯ" ДОХОДНОСТЬ] - середня дохід-ність спільного фонду за певний період.

ІСТОРІЯ [ИСТОРИЯ] - 1. Всякий прогрес розвитку в природі й суспільстві. 2. Наука, що вивчає в хроно-логічній послідовності хід розвитку люд-ського суспільства та його закономірності.

ІТЕРАЦІЯ [ИТЕРАЦИЯ] - повторне застосування математичної операції (зі змі-неними даними) при розв'язанні обчислю-вальних задач, яке дає можливість посту-пово наблизитись до потрібного результату.

ІУДЕЙСЬКЕ ПРАВО [ИУДЕЙСКОЕ ПРАВО] - сукупність приписів, викладених у Старому Завіті у т.з. П'ятикнижжі Мойсея, або Торі (єврейською мовою означає "закон"), що регулюють суспільні відносини на основі біблейських норм. І.п. мало багато спільних рис з давнім вавилонським правом, особ-ливо в тій частині, що стосувалася ка-зуїстики та принципу помсти. Основи І.п. подають друга (Вихід), третя (Левіт) та п'ята (Второзаконня) книги Мойсея. Вміщені в них правові норми становлять сукупність значної кількості різних правил, що ха-рактеризуються як релігійні церемонії та обряди. Воно є поєднанням релігії та права - правил поклоніння Богові й дотримання порядку, що забезпечує співіснування членів суспільства. Ці правила складені духів-ництвом із посиланням на договір з Ягве, тобто Богом в іудаїзмі, й визначалися як вираз волі самого Бога. Якщо хтось порушує І.п., то він підлягає відповідному покаранню.

ІУС [ИУС] - інформаційна управлінська система, тобто система забезпечення керівництва інформацією. Див. Інформаційна модель.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія