Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ІНФРАСТРУКТУРА ЕКОНОМІКИ (ИНФРАСТРУКТУРА ЭКОНОМИКИ] - комплекс га-лузей і сфер діяльності, що забезпечують умови для функціонування економіки та життєзабезпеченості держави: основні та виробничі фонди, технічний, транспортний і енергетичний потенціал, природні ресур-си. Включає в себе фінансові інституції, зв'я-зок, систему матеріального постачання, мар-кетингові, консалтингові служби, систему підготовки та підвищення кваліфікації кад-рів. Див. також Економічна інфраструк-тура.

ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ [ИНФРАСТРУКТУРА РЫНКА] - інфраструктура, що забез-печує функціонування ринку. Включає оптові підприємства, біржі, брокерські фір-ми, банки, фінансові інститути, податкову систему, транспортні засоби, зв'язок тощо.

ІНФРАСТРУКТУРА СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВА [ИНФРАСТРУКТУРА СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ] - система організацій, установ, суб'єктів підприємництва і невиробничої сфери, які забезпечують обслуговування життєдіяльності населення. Включає в себе транспортні засоби, комунальне господар-ство, заклади охорони здоров'я, освіти, тор-гівлю, зв'язок, комунікації, підприємства по-бутового обслуговування, громадське харчу-вання та інформативні засоби, культуроло-гічні установи.

ІНФРАСТРУКТУРА ФІРМИ [ИНФРАСТРУКТУРА ФИРМЫ] - основні та оборотні фонди, система управління, обліку, контролю, мар-кетингу, фінансового обслуговування, служ-би інформації і безпеки.

ІНЦИДЕНТ [ИНЦИДЕНТ] - той, що трапляється) - неприємна подія, непорозуміння.

ІНШІ ВИТРАТИ [ДРУГИЕ РАСХОДЫ] - ви-трати, котрі поряд з основними (матеріали, енергетичні засоби, заробітна плата, амор-тизаційні відрахування та ін.) також впли-вають на підвищення собівартості продукції (робіт, послуг). До І.в. належать: податки, збори та обов'язкові платежі податкового характеру, що відносяться на витрати ви-робництва та обігу; проценти за коротко-строкові кредити банків; оплата послуг зв'язку, банків, обчислювальних центрів; плата за сторожову і пожежну охорону; пла-та за підготовку і підвищення кваліфікації кадрів; витрати на рекламу: витрати на від-рядження; представницькі витрати.

ІОХ [ИОХ] - стара одиниця земельної міри; в Німеччині дорівнювала 56,03 ара, у Швейцарії-36 арів, в Угорщині-43,16 ара.

ІПОДРОМ [ИППОДРОМ] - 1. Місце для випробування коней та проведен-ня кінно-спортивних змагань. 2. Установа, що проводить ці випробування та змагання.

ІПОТЕКА [ИПОТЕКА] - 1. Застава нерухо-мого майна (будівель, землі) для отримання в банку чи інших фінансових організаціях довгострокового кредиту. Для І. характерно, що заставне майно залишається в розпо-рядженні боржника. І. надає переважне право банкові задовольнити свої вимоги до боржника в межах вартості заставленого майна. У разі неплатоспроможності борж-ника вимоги кредитора задовольняються коштами з виторгу від реалізованого майна. 2. Борг за іпотечним кредитом.

ІПОТЕКА "МОЛОДША" [ИПОТЕКА "МЛАДШАЯ"] - іпотека, яка за правами поступа-ється першій, "старшій", і тому має більш високу процентну ставку.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія