Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ІНФОРМАЦІЯ [ИНФОРМАЦИЯ] - 1. Повідомлен-ня про щось. 2. Відомості про навколишній світ, процеси, які в ньому відбуваються, про події, ситуації, чиюсь діяльність, що їх сприймає людина, керуючі машини та інші системи.

ІНФОРМАЦІЯ АСИМЕТРИЧНА (ИНФОРМАЦИЯ АСИММЕТРИЧЕСКАЯ] - неодна-ковість (розбіжність) інформації, якою воло-діють сторони ділових операцій, комерцій-них угод.

ІНФОРМАЦІЯ ЕКОНОМІЧНА [ИНФОРМАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ) - сукупність відо-мостей. що відображають економічні про-цеси. Джерелами інформації є виробничі процеси, процеси обігу матеріальних цін-ностей, коштів, товарних та фінансових ре-сурсів, трудових ресурсів тощо. Єдиний по-пк І.е. поділяють на інформацію, яка: 1) че редує виробничому процесові; 2) фіксує ви-робничу діяльність; 3) відображає резуль-тати господарської діяльності. Отже, струк-турними компонентами потоку її є вихідні, проміжні й результативні дані. Відповідно до стадій виникнення І.е. може бути первин-ною і вторинною. Первинна І.е. виникає в процесі виробництва, розподілу й спожи-вання матеріальних благ, у ході проведення науково-дослідних робіт тощо. Вторинна- результат опрацювання первинної інфор-мації, поділяється на проміжну й резуль-тативну. Прийняття остаточних рішень здійснюється на основі результативної вто-ринної І.е. Відповідно до форми подання І.е. буває: текстовою, табличною, графічною, цифровою і змішаною. Залежно від мети ви-користання- облікова, планова, прогнозна, диспетчерська, нормативна, звітна й аналі-тично-прогностична. Застосування комп'-ютерної техніки розширило можливості одержання, оцінки, обробки, узагальнення та використання І.е.

ІНФОРМАЦІЯ РЕЛЕВАНТНА [ИНФОРМАЦИЯ РЕЛЕВАНТНАЯ] -Інформація, що зби-рається під конкретну задачу.

ІНФОРМАЦІЯ СОЦІАЛЬНА [ИНФОРМАЦИЯ СОЦИАЛЬНАЯ) - сукупність інформа-ційних даних, які формуються у суспільстві і використовуються індивідами, групами, організаціями, різними соціальними інсти-туціями для регулювання соціальної взаємо-дії, суспільних відносин, відносин між лю-диною і природою.

ІНФРАКЦІЯ [ИНФРАКЦИЯ] -порушення однією зі сторін умов афішованих у договорі, контракті.

ІНФРАМАРЖИНАЛЬНА РЕНТА [ИНФРАМАРЖИНАЛЬНАЯ РЕНТА] - різниця між ре-альною оплатою одиниці залучених ресурсів і тим мінімумом, за якого виникає помітна пропозиція цієї одиниці на ринку ресурсів.

ІНФРАСТРУКТУРА [ИНФРАСТРУКІУРА] - су-купність галузей та видів діяльності, що обслуговують як виробничу, так і невироб-ничу сфери економіки (транспорт, зв'язок, комунальне господарство, загальна і про-фесійна освіта, охорона здоров'я тощо).

ІНФРАСТРУКТУРА БІЗНЕСУ [ИНФРАСТРУКТУРА БИЗНЕСА] - сукупність чин-ників матеріального, фінансово-економіч-ного, методичного характеру та організа-ційно-правових норм, що опосередковують ділові відносини і пов'язують їх у єдине ціле, являючись основою фуяюцонування і роз-витку бізнесу.

ІНФРАСТРУКТУРА ВИРОБНИЧА [ИНФРАСТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ] - комп-лексна система галузей та структур, що забезпечують функціонування промислового виробництва, аграрного комплексу. І.е. включає у себе транспортне господарство, лінії електропередач, трубопроводи і про-дуктопроводи, водопостачання, засоби ін-формації і зв'язку, консалтингові структури, кредитно-фінансову і банківську системи та інші, які забезпечують виробництво послу-гами технічного. технологічного, соціально-економічного, маркетингового, фінансово-го, юридичного та іншого характеру.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія