Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ [ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ] - сукупність технологічних елементів (технічних засобів і методів), що застосовуються для обробки, збереження і передачі інформації. В сучас-них умовах І.т. охоплює всю обчислюваль-ну техніку і техніку зв'язку й частково - по-бутову електроніку, теле- і радіотрансляцію.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ [ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ] - на-явність інформації, необхідної для управ-ління економічними процесами, що міс-титься у базах даних інформаційних систем.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ [ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ] - Див. Інформаційні послуги.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ [ИНФОРМАЦИОННЫЙ] -довідковий, той, що стосується інформації.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБМІН [ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБМЕН] - взаємообмін між клієн-тами і банком інформаційними матеріала-ми і програмами, що забезпечують приско-рення і спрощення всіх операцій у межах системи "клієнт-банк". Для конфіденційнос-ті обміну інформацією і захисту від несанк-ціонованого доступу до даних застосовують-ся спеціальні методи і засоби типу електрон-но-цифрового підпису.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОЦЕСОР [ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПРОЦЕССОР] - процесор, який виконує функції отримання і спожи-вання повідомлень, що передаються за до-помогою мережі передачі даних (електрон-ною поштою).

ІНФОРМАЦІЙНІ ПОСЛУГИ [ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ] - діяльність для задово-лення інформаційних запитів споживачів інформації.

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ (ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ] - система збере-ження, обробки, перетворення, передачі й оновлення інформації з використанням комп'ютерної та іншої техніки.

ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВА МОВА [ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВЫЙ ЯЗЫК] - штучна мова, призначена для запису і по-шуку інформації в інформаційно-пошуковій системі.

ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВА СИСТЕМА [ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВАЯ СИСТЕМА] - довідково-інформаційна система, яка здатна накопичувати інформацію у тій чи іншій галузі знань і виводи її за запитами, що поступають з дистанційних пультів по каналах зв'язку.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія