Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ІНФЛЯЦІЯ ВІДКРИТА [ИНФЛЯЦИЯ ОТКРЫТАЯ] - інфляція за рахунок підвищення цін на споживчі товари і виробничі ресурси.

ІНФЛЯЦІЯ ГАЛОПУЮЧА [ИНФЛЯЦИЯ ГАЛОПИРУЮЩАЯ] - інфляція, що розвива-ється стрімкими темпами. Виникає за кри-зових ситуацій в економіці. Див. також Гі-перінфляція.

ІНФЛЯЦІЯ ЕКСПОРТОВАНА [ИНФЛЯЦИЯ ЭКСПОРТИРУЕМАЯ] - інфляція, що пере-носиться з одних країн в інші у процесі між-народних економічних зв"язків, які впли-вають на грошовий обіг, платоспроможний попит і ціни. Головними чинниками І.е. є: підвищення цін на експортні товари; зро-стання трансферних цін на товари, що ви-возяться у дочірні підрозділи підприємств; збільшення обсягу валютних резервів, що переміщуються з одних країн в інші.

ІНФЛЯЦІЯ ІМПОРТОВАНА [ИНФЛЯЦИЯ ИМПОРТИРУЕМАЯ] - інфляція, що вини-кає під впливом факторів зовнішньоеконо-мічного походження (напр., надмірним при-пливом у країну іноземної валюти, підви-щенням цін на імпортні товари).

ІНФЛЯЦІЯ ІНДУКОВАНА [ИНФЛЯЦИЯ ИНДУЦИРОВАННАЯ] - інфляція, зу-мовлена іншими економічними факторами, не пов'язаними з грошовою масою.

ІНФЛЯЦІЯ КРЕДИТНА [ИНФЛЯЦИЯ КРЕДИТНАЯ] - інфляція, зумовлена надзвичай-ною кредитною експансією.

ІНФЛЯЦІЯ НЕПЕРЕДБАЧУВАНА [ИНФЛЯЦИЯ НЕПРЕДВИДЕННАЯ] - стан, коли рі-вень інфляції вищий від очікуваного за пев-ний період.

ІНФЛЯЦІЯ ОЧІКУВАНА [ИНФЛЯЦИЯ ОЖИДАЕМАЯ] -передбачуваний рівень інфляції у майбутньому періоді внаслідок дії факторів поточного періоду.

ІНФЛЯЦІЯ ПОВЗУЧА [ИНФЛЯЦИЯ ПОЛЗУЧАЯ] -інфляція, що проявляється у три-валому поступовому підвищенні цін.

ІНФЛЯЦІЯ ПОДАВЛЕНА [ИНФЛЯЦИЯ ПОДАВЛЕННАЯ] - інфляція, що виникає внаслідок товарного дефіциту, який супроводжується намірами державних органів утримати ціни на попередньому рівні. За такої ситуації відбувається "вимивання" товарів на відкритому ринку і переведення їх на тіньо-вий ринок, де ціни підвищуються, Інша наз-ва - прихована інфляція.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія