Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ІНТЕРНЕТ [ИНТЕРНЕТ] (англ. Internet)-гло-бальна комп'ютерна мережа, що дає доступ до спеціалізованих інформаційних серверів і за-безпечує електронну пошту. Доступ до І. і сер-віс здійснюється за допомогою провайдерів.

ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ [ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ] - новий напрямок маркетингу, система практичних заходів якого орієнтується преважно в всесвітній мережі Інтернет. Відрізняється високотехнологічним наповненням і активним використанням візуальних ефектів, спрямованих на позиціювання брендів в Інтернеті. Ефективно використовується на Заході.

ІНТЕРПЕЛЮВАТИ [ИНТЕРПЕЛЛИРОВАТЬ] (від латин, interpello - перебиваю, докучаю)- зробити уряду запит, внести інтерпеляцію.

ІНТЕРПЕЛЯЦІЯ [ИНТЕРПЕЛЛЯЦИЯ] (від ла-тин.interpellatio - переривання, порушення) - особливий вид запиту депутата в парла-менті, звернений до уряду в цілому або до окремих його членів з приводу загальної по-літики уряду або з певних питань. І. вимагає обов'язкової відповіді.

ІНТЕРПОЛ [ИНТЕРПОЛ] (англ. International Criminal Police Organization - Міжнародна організація карної поліції - міжурядова ор-ганізація, створена у 1923 р. на Другому міжнародному конгресі поліції у Відні. Сприяє широкому співробітництву органів карної поліції держав світу в попередженні і боротьбі зі злочинністю у межах чинного в країнах законодавства і стосовно Загальної декларації прав людини. І. спрямовує зусил-ля карної поліції країн-учасниць у боротьбі проти усіх видів злочинності, централізує інформацію про міжнародних злочинців і забезпечує нею поліцію країн-учасниць, до-помагає їм у розшуках особливо небезпеч-них правопорушників, що втекли за кордон. Найвищим органом І. є Генеральна асам-блея з штаб-квартирою у Ліоні, яка збира-ється на засідання щорічно.

ІНТЕРПОЛЯТОР [ИНТЕРПОЛЯТОР] - об-числювальний пристрій для інтерполяції функцій.

ІНТЕРПОЛЯЦІЯ [ИНТЕРПОЛЯЦИЯ] (латин. interpolatio - підновлення, підправлення, зміна) - 1-У статистиці - спосіб обчислен-ня показників, яких не вистачає в динаміч-ному ряді явищ. Невідомі значення ряду об-числюють або за допомогою відомих сусідніх членів ряду, або на основі встановленого вза-ємозв'язку інтерпольованого явища з інши-ми явищами, кількісний вираз яких відомий. І. завжди дає наближені результати. Точність їх залежить від обґрунтованості вибору функ -цій для вирівнювання, від урахування якіс-них особливостей явища, що інтерполюєть-ся. І. полягає у використанні закономірнос-тей, що склалися всередині даного відрізка часу, на відміну від екстраполяції, в якій цю закономірність вважають дійсною і поза ме-жами цього відрізка часу. 2. Неавторські вставки слів, речень або чисел у тексті під час переписування, опрацьовування рукописів, при копіюванні географічних карт тощо.

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ [ИНТЕРПРЕТАЦИЯ] (ла-тин. interpretatio - роз'яснення) - роз'яс-нення, тлумачення, розкриття змісту чого-небудь (напр., законів, договору тощо).

ІНТЕРФЕЙС [ИНТЕРФЕЙС] (англ. interface - стик, ділянка контакту) -1. Сукупність за-собів і правил, що забезпечують взаємодію приладів цифрової обчислювальної системи 1 (або) програм. 2. Апаратне або програмне забезпечення, необхідне для зв'язку одного приладу (комп'ютера) з іншим або для зв'яз-ку користувача з комп'ютером (прилад спо-лучення).

ІНТЕРФЕЙСНИЙ ПРОЦЕСОР (ИНТЕРФЕЙСНЫЙ ПРОЦЕССОР] -Див. Процесор вво-ду-виводу.

ІНТЕРЦЕСІЯ [ИНТЕРЦЕССИЯ] (латин, inter-cessio, від intercedo - втручаюсь, пору-чаюсь) - 1. У цивільному праві - взяття на себе чужого боргу, поручительства. 2. У Ста-родавньому Римі - право вищих службових осіб припиняти дії інших службових осіб.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія