Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ІНТЕРВЕНЦІЯ БІРЖОВА (ИНТЕРВЕНЦИЯ БИРЖЕВАЯ] - втручання держави, банків чи підприємств в операції на фондовій біржі з метою штучного впливу на курси цінних паперів. Є однією з форм біржової спекуляції.

ІНТЕРВЕНЦІЯ ВАЛЮТНА (ИНТЕРВЕНЦИЯ ВАЛЮТНАЯ] - форма впливу національно-го банку країни на формування курсів на-ціональної валюти. Полягає в тому, що банк продає або купує великі партії твердих ва-лют за національну валюту. З метою усунен-ня різких коливань курсу національної ва-люти та підвищення курсу власної грошової одиниці банк продає іноземну валюту і, нав-паки, для зниження курсу своєї валюти ску-повує тверду валюту в обмін на національну. ї. в. здійснюється для регулювання курсу іно-земних валют в інтересах держави.

ІНТЕРВЕНЦІЯ ТОВАРНА [ИНТЕРВЕНЦИЯ ТОВАРНАЯ] -Див. Товарна інтервенція.

ІНТЕРВ'Ю [ИНТЕРВЬЮ] (англ. INTERVIEW, букв. - зустріч, бесіда) - 1. Жанр публіцис-тики, розмова журналіста з політичним, громадським або іншим діячем з актуальних питань. 2. Засіб ділового спілкування. 3. Спо-сіб отримання інформації при проведенні маркетингових (соціологічних) досліджень.

ІНТЕРДИКТ [ИНТЕРДИКТ] (від латин, inter-dictum - заборона) - у Римському праві - наказ претора сторонам, що позиваються, про заборону певної дії або про здійснення певної дії.

ІНТЕРЕС [ИНТЕРЕС] (від латин, interest - мати значення) - поняття, що характери-зує важливе, значуще, потрібне для інди-віда, сім'ї, колективу, групи, класу, нації, сус-пільства у цілому. Розрізняють І. особисті і загальні (сімейні, групові, класові, націо-нальні, суспільні). І. є результатом об'єктив-них соціальних умов, що визначають від-повідну спрямованість волі і дії людей. Сус-пільний І. є завжди інтересом людей, що входять до складу будь-якої соціальної та історичної спільності (суспільної групи), того чи іншого колективу, підприємства, об'єд-нання.

ІНТЕРЕС СТРАХОВИЙ [ИНТЕРЕС СТРАХОВОЙ] - страхова сума, якою оцінюється збиток у зв'язку з імовірністю загибелі за-страхованих осіб чи істот або можливим знищенням застрахованого майна та інши-ми матеріальними втратами.

ІНТЕРЕСИ ЕКОНОМІЧНІ [ИНТЕРЕСЫ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ] - категорія, що відбиває об'єктивно зумовлені матеріальні потреби людей. І.е. втілюються в життя через актив-ну діяльність, є спонукальним мотивом цієї діяльності, рушійною силою в досягненні певних економічних результатів. Особисті інтереси членів суспільства задовольняють-ся через систему матеріального стимулю-вання праці. 2. Історично зумовлені еконо-мічні відносини, спрямовані на досягнення певних матеріальних результатів, що від-повідають даному рівню розвитку продук-тивних сил і слугують для задоволення ма-теріальних потреб. І.е. -це, по суті, суспіль-ні потреби різних соціальних груп, госпо-дарських суб"єктів у суспілт.тюму продукті.

ІНТЕРЕСУ НЕМА ["ИНТЕРЕСА НЕТ"] -об'я-ва ведучого біржі про те. що брокери покуп-ці не забажали укласти угоду на об'явлений лот. Після уточнення деяких деталей, додат-кових умов і пояснень ведучий знову об'яв-ляє цей лот. Якщо й після цього покупець не знаходиться, лот знімається з продажу з констатацією факту, що "інтересу нема".

ІНТЕР'ЄР [ИНТЕРЬЕР] (від фр. interieur - внутрішній) - 1. Внутрішній простір будів-лі. приміщення. 2. Внутрішнє оформлення приміщення, офісу, підприємства (органі-зації, фірми, компанії) чи торговельної зали, яке викликає позитивні емоції відвідувачів, спонукає покупця до купівлі товару.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія