Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА [ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА] - на-прям у розвитку виробництва, за якого зро-стання його обсягу досягається переважно підвищенням рівня впровадження у прак-тику досягнень науки, техніки, поліпшення організації праці, виробництва й управлін-ня, раціонального використання природ-них, трудових, матеріальних і фінансових ресурсів. Кінцевим результатом І.в. є зни-ження собівартості, зростання фондовіддачі і продуктивності праці, тобто підвищення ефективності виробничої чи підприємниць-кої діяльності.

ІНТЕР.. [ИНТЕР..] (латин, inter...)-префікс, що означає перебування між, періодичність дії, скасування, знищення (напр. інтернет, інтервенція).

ІНТЕР-АЛЬФА ["ИНТЕР-АЛЬФА'] -міжна-родна банківська група, створена у 1972 р. Переважно надає послуги своїм членам при здійсненні операцій у своїх країнах.

ІНТЕРВАЛ [ИНТЕРВАЛ] (від латин, inter-vallum - проміжок, відстань) - 1. Перерва (у просторі або часі), проміжок, пауза, від-стань між будь-чим. 2. Сукупність усіх чисел (або точок), що містяться між двома даними числами.

ІНТЕРВАЛЬНИЙ КУРС [ИНТЕРВАЛЬНЫЙ КУРСІ-Див. Валютний курс.

ІНТЕРВАЛЬНИЙ ПРОГНОЗ [ИНТЕРВАЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ] - прогноз, результативні показники якого представлені у вигляді до-вірчого інтервалу характеристики об'єкта прогнозування для заданої вірогідності здійснення прогнозу.

ІНТЕРВАЛЮТА [ИНТЕРВАЛЮТА] - грошо-ві знаки іноземних держав, а також кредитні й платіжні документи, виражені в іноземних грошових одиницях і застосовувані в між-народних розрахунках.

ІНТЕРВЕНТ [ИНТЕРВЕНТ] - учасник або прихильник інтервенції.

ІНТЕРВЕНЦІЙНІ ОПЕРАЦІЇ [ИНТЕРВЕНЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ] - одна із форм втручання центральних банків і казна-чейств у кредитно-фінансову і валютну сфе-ри шляхом регулювання попиту і пропозиції на кредит, цінні папери, національну та іно-земну валюту.

ІНТЕРВЕНЦІЯ (ИНТЕРВЕНЦИЯ) (латин, in-terventio - втручання, від іпїегуепіо - при-ходжу, втручаюсь) - втручання однієї або кількох держав у справи іншої держави або в її взаємозв'язки з третіми державами.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія