Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ІНТЕЛІГЕНТНІСТЬ [ИНТЕЛЛИГЕНТНОСТЬ] (від латин. intellogens (intelligentis) - обіз-наний, тямущий, розсудливий) - освіче-ність, культурність, розумова розвиненість, підготовленість до розуміння теоретичних питань.

ІНТЕЛІГЕНЦІЯ [ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ] (від ла-тин. intelligens (intelligentis) - розумний, знавець, фахівець) - соціальна група лю-дей, що професійно зайнята творчою, розу-мовою працею. Виникла за рабовласниць-ких і феодальних часів, сформувалася в Європі, в т.ч. в Україні, у XIX ст. І. є провід-ником у суспільстві певних ідей та ідеоло-гічних концепцій, творцем культури, науки, техніки, мистецтва (напр., художники, пись-менники, економісти, фінансисти, марке-тологи, менеджери, викладачі, вчителі, лі-карі та ін.). Поступово І. посідає місце на-ціональної еліти.

ІНТЕНДАНТ [ИНТЕНДАНТ] (фр. intendant, від латин, intendo - спрямовую, готую) - 1. Військовослужбовець офіцерського скла-ду, що відає забезпеченням військ продо-вольством, зброєю, військово-господар-ським майном та організацією побутового обслуговування особового складу. 2. У Фран-ції в ХVII-XVIII ст. І. провінції, що призначався королем на певний строк. Мав судово-полі-цейську, фінансову і почасти військову владу.

ІНТЕНЕРИНГ [ИНТЕНЕРИНГ] -добровіль-не об'єднання спеціалістів різноманітних професійних напрямів і галузей для розв'-язання конкретних спільних програм мас-штабних планів здебільшого технічного ха-рактеру (напр.. у судно- або літакобудуванні).

ІНТЕНСИВНИЙ [ИНТЕНСИВНЫЙ] (фр. in-tensif, від латин, intensio-напруження, по-силення) - напружений, посилений, дійо-вий, продуктивний. Протилежне - екстен-сивний.

ІНТЕНСИВНІ СТИМУЛИ [ИНТЕНСИВНЫЕ СТИМУЛЫ] - стимули в отриманні прибут-ку за рахунок високоризикових операцій, прерогатива дрібних фірм. При цьому міні-мізуються витрати будь-якими шляхами, однак за таких обставин часто виникають проблеми, пов'язані з розподілом неочіку-ваних прибутків і відшкодуванням збитків.

ІНТЕНСИВНІСТЬ [ИНТЕНСИВНОСТЬ] (фр. intensif, від латин, intensio - напруга, поси-лення) - напруженість роботи, виробниц-тва, що характеризується ступенем віддачі кожного з факторів, ресурсів, які викорис-товуються у процесі виробництва.

ІНТЕНСИВНІСТЬ ПРАЦІ [ИНТЕНСИВНОСТЬ ТРУДА] - ступінь напруженості праці в про-цесі виробництва; один із факторів підви-щення продуктивності праці. І.п. визнача-ється затратами фізичної і розумової енергії людини в процесі праці за одиницю часу. За нормальної І.п. забезпечується ефективне використання кожної одиниці часу в процесі роботи, при цьому створюються умови для повного відновлення сил працівника до по-чатку наступного трудового періоду. Нор-мальна І.п. має забезпечуватись упрова-дженням нової техніки, нових технологій, ноу-хау та шляхом підвищення рівня ква-ліфікації кадрів, системою матеріального заохочення, поліпшення охорони та умов праці.

ІНТЕНСИФІКАЦІЯ [ИНТЕНСИФИКАЦИЯ] (фр. intensificatio, від латин, intensio - на-пруження, зусилля і fecio - роблю) - 1. По-силення, збільшення напруженості, продук-тивності, дієвості. 2.1. виробництва - на-прям у розвитку суспільного виробництва, за яким зростання його обсягу відбувається насамперед внаслідок науково-технічного проґресу, підвищення рівня організації ви-робництва, управління, ефективного вико-ристання технічних, матеріальних 1 трудо-вих ресурсів. 3. Підвищення інтенсивності виробництва за допомогою більш повного використання кожної одиниці ресурсного потенціалу.

ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ВАЛЮТНА (ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ВАЛЮТНАЯ] - 1. Заходи, до яких вдається центральний банк, викида-ючи на валютну біржу масу іноземної ва-люти, в результаті чого усі інші продавці ви-мушені знизити ціну. 2. Інтенсифікація, ви-кликана насильним втручанням однієї або кількох держав у фінансові справи іншої держави.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія